btl : Portfolio

Emocjonujące Zakupy w CH Ursynów

Akcja pro­mo­cyjna „Emo­cjo­nu­jące Zakupy” odbyła się na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2011 w Cen­trum Han­dlo­wym Ursy­nów. Każdy, kto zro­bił zakupy w wybra­nych skle­pach i punk­tach usłu­go­wych za min. 30 zł, brał udział w lote­rii i loso­wał spe­cjalny magnes z wize­run­kiem zwie­rzaka. W przy­padku wylo­so­wa­nia magnesu “wygry­wa­ją­cego”, uczest­nik pro­mo­cji otrzy­my­wał nagrodę, a były to m.in. tele­wi­zory, rowery, eks­presy do kawy, odku­rza­cze i zegarki.

Zaj­mo­wa­li­śmy się pełną oprawą gra­ficzną tej pro­mo­cji, zapro­jek­to­wa­li­śmy key visiual, zestaw magne­sów na lodówkę z opa­ko­wa­niami i pudeł­kami, slim­bo­ardy, fasady zewnętrzne, drzwi i okna wewnątrz, naklejki pod­ło­gowe, ban­nery wiszące i bil­l­bo­ardy, które zostały roz­wie­szone w całej Warszawie.

Warto pod­kre­ślić, że tkm.group miało moż­li­wość reali­za­cji cało­ścio­wej obsługi tej kam­pa­nii rekla­mo­wej. W pro­jekt zaan­ga­żo­wane były także inne działy grupy. Pro­duk­cją magne­sów zajęło się tkm.gadgets, orga­ni­za­cją eventu oraz akcji ambien­to­wej – tkm.events, a koor­dy­na­cją całej kam­pa­nii, w tym pro­duk­cją i mon­ta­żem - tkm.btl.

Zimowa Loteria w M1

Od piątku 25 stycz­nia do nie­dzieli 3 marca 2013 roku trwa naj­słyn­niej­sza lote­ria dla klien­tów cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Tra­dy­cyj­nie w każ­dym z 9 cen­trów han­dlo­wych sieci M1 żeby wygrać należy zro­bić zakupy w dowol­nym skle­pie na tere­nie cen­trum na kwotę 100 zł, wypeł­nić kupon lote­ryjny i wrzu­cić go do urny. 3 marca wyło­nieni zostaną zwy­cięzcy. W tym roku do wygra­nia 9 samo­cho­dów Citroën…

czytaj dalej >

Konkurs na cztery kopyta

Na początku grud­nia, w war­szaw­skim ZOO na świat przy­szła samica anty­lopy bongo. Jej dumną mamą jest dzie­się­cio­let­nia anty­lopa o imie­niu Pola. Jako, że Cen­trum Ursy­nów od kilku lat ma zaszczyt i przy­jem­ność opie­ko­wać się Polą – war­szaw­ski ogród zoo­lo­giczny posta­no­wił oddać kwe­stię wyboru imie­nia dla nowo­na­ro­dzo­nej bongo do decy­zji klien­tów ursy­now­skiego cen­trum han­dlo­wego. Klienci Cen­trum Ursy­now  do 5 stycz­nia proponowali…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.btl

o nas:

Wiemy, że war­tość Two­jej marki ma pod­sta­wowe zna­cze­nie w przy­padku budo­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Dla­tego  dobie­rzemy dla niej odpo­wied­nią nazwę, logo, hasło rekla­mowe, adres strony inter­ne­to­wej, ogólny wzór wyglądu oraz prze­kazu mate­ria­łów rekla­mo­wych. Przy­go­tu­jemy dla Cie­bie mate­riały POP, POS, listy rekla­mowe i pro­mo­cję konsumencką.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna Two­jej firmy, ma decy­du­jący wpływ na jej roz­wój. Nasze pro­jekty są świeże i nie­ba­nalne, ponie­waż jeste­śmy ludźmi, dla któ­rych dobry design to pasja. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem - sku­tecz­nie i szybko.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij