bez-kategorii

Audyt komunikacyjny jako narzędzie do badania wizerunku marki

Jak pro­wa­dzić bran­ding Firmy bez zwięk­sza­nia nakła­dów na reklamę? Jak zbu­do­wać wize­ru­nek dający prze­wagę nad kon­ku­ren­tami? Jak oce­nić wize­ru­nek Firmy i pozy­cję kon­ku­ren­cji? Jak wyróż­nić się na rynku?
Suk­ces w biz­ne­sie, to wie­dzieć to, czego nie wie­dzą inni, czyli co daje audyt komu­ni­ka­cyjny?
Przede wszyst­kim wie­dzę do budo­wa­nia sku­tecz­nego i efek­tyw­nego odbioru wize­runku Firmy przez rynek. Bada­nie wska­zuje rów­nież w jaki spo­sób zop­ty­ma­li­zo­wać wydatki zwią­zane z reklamą i aktyw­no­ścią PR oraz jak popra­wić rezul­taty dzia­łań na pozio­mie finan­so­wym, wize­run­ko­wym i komunikacyjnym.

Finanse:

 • Ogra­ni­cze­nie zbęd­nych kosz­tów promocji
 • Zop­ty­ma­li­zo­wa­nie wydat­ków na dzia­ła­nia PR
 • Lep­sze loko­wa­nie wydat­ków na reklamę
 • Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści dal­szych dzia­łań promocyjnych

Wize­ru­nek:

 • Uspraw­nie­nie komu­ni­ka­cji z oto­cze­niem we wszyst­kich kana­łach dotarcia
 • Zwięk­sze­nie aktyw­no­ści komu­ni­ku­ją­cych zgod­ność wize­runku ze stra­te­gią firmy
 • Zwięk­sze­nie syner­gii dzia­łań w obsza­rze PR, mar­ke­ting, reklama
 • Iden­ty­fi­ka­cja prze­wag kon­ku­ren­cyj­nych do pozy­cjo­no­wa­nia firmy na rynku odniesienia

Komu­ni­ka­cja:

 • Posze­rze­nie wie­dzy z zakresu efek­tyw­no­ści stra­te­gii komunikacyjnej
 • Wyeli­mi­no­wa­nie sła­bych stron PR i nie­efek­tyw­nych kana­łów promocji
 • Lep­sze pozna­nie swo­jej grupy odbior­ców – klien­tów i oto­cze­nia biznesowego

 

Narzę­dzia wyko­rzy­sty­wane w audy­cie komunikacyjnym

Ana­liza firmy i otoczenia

 • Ana­liza SWOT - okre­śle­nie moc­nych i sła­bych komu­ni­ka­cyj­nie stron firmy, szans i zagrożeń
 • Ana­liza dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych oto­cze­nia - infor­ma­cje na temat rynku, branży i konkurencji

Bada­nie komu­ni­ka­cji zewnętrznej

 • Raport wize­run­kowy – dzia­ła­nia wspie­ra­jące wize­ru­nek firmy i cor­po­rate identity.
 • Audyt postrze­ga­nia firmy i eks­per­tów pro­mu­ją­cych markę przez prio­ry­te­towe dla Firmy media
 • Audyt medialny i moni­to­ring mediów – ana­liza obec­no­ści kor­po­ra­cji w mediach, kon­tek­stów tej obec­no­ści oraz jej aktu­al­nego pozy­cjo­no­wa­nia medial­nego (w tym Media Map­ping – iden­ty­fi­ka­cja i okre­śle­nie zna­cze­nia poszcze­gól­nych mediów dla aktyw­no­ści komu­ni­ka­cyj­nej Firmy)
 • Audyt w zakre­sie even­tów – dzia­ła­nia na rzecz aktyw­nej pre­zen­ta­cji Firmy, udział w wyda­rze­niach bran­żo­wych. Tar­gach, wystawach

Biuro pra­sowe

 • Zarzą­dza­nie dys­try­bu­cją infor­ma­cji w mediach – w opar­ciu o biuro pra­sowe online, opra­co­wy­wa­nie new­slet­te­rów, komu­ni­ka­tów pra­so­wych, oświad­czeń, sprostowań.
 • Kon­fe­ren­cje pra­sowe – wywiady, obsługa medialna wyda­rzeń, spo­tkań pra­so­wych, semi­na­riów i szkoleń.

Komu­ni­ka­cja marketingowa

 • Brand PR – dzia­ła­nia reali­zo­wane na rzecz wspar­cia komu­ni­ka­cji z oto­cze­niem marki
 • Pro­dukt pla­ce­ment – zakres dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych w zakre­sie laun­ching i re-launching produktów
 • Komu­ni­ka­cyjne USP (Uni­que Sel­ling Pro­po­si­tion) – ziden­ty­fi­ko­wa­nie ele­men­tów komu­ni­ka­cji, które odróż­niają Firmę od konkurencji

Social media

 • Pro­fil Firmy w social media:
  • Fora i ser­wisy opinii
  • Por­tale spo­łecz­no­ściowe (Face­book), mikro­blogi (Twit­ter), blogi (umiesz­czone na wio­dą­cych platformach)
  • Ser­wisy z pli­kami wideo (moni­to­ring wybra­nych kana­łów na YouTube)
 • Budowa spo­łecz­no­ści, pozy­ski­wa­nie fanów, inte­gra­cja spo­łecz­no­ści z marką.
 • Audyt aktyw­no­ści kon­ku­ren­cji , ana­liza porów­naw­cza w odnie­sie­niu do Firmy.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Nad­rzędną zasadą poli­tyki pry­wat­no­ści na stro­nie www.tkm-group.pl (dalej “Ser­wis”) pro­wa­dzo­nej przez TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz (dalej „TKM“) jest prze­strze­ga­nie wszel­kich obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce prze­pi­sów prawa doty­czą­cych pry­wat­no­ści i ochrony danych (w tym m.in. Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku z póź­niej­szymi zmia­nami). Niniej­sza poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje, jak TKM chroni pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków podczas…

czytaj dalej >

Polityka plików cookie

Niniej­sza Poli­tyka doty­czy pli­ków “cookies” i odnosi się do strony inter­ne­to­wej www.tkm-group.pl, któ­rej wła­ści­cie­lem jest firma TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz. Czym są pliki “cookies”? Pliki “cookies” to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.bez-kategorii

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij