e-marketing: Newsy

e-publikacja sposobem na optymalizację kosztów produkcji

e-Publish (e-book lub e-broszura) to cyfrowe mul­ti­me­dialne publi­ka­cje, pozwa­la­jące na opty­ma­li­za­cję kosz­tów pro­mo­cji Two­ich pro­duk­tów w for­mie wir­tu­al­nych kata­lo­gów, bro­szur bądź innej. Od publi­ka­cji dru­ko­wa­nych róż­nią się moż­li­wo­ścią pre­zen­ta­cji mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych oraz inte­rak­tyw­nych, takich jak: audio i video, linki do stron www, kanały RSS, for­mu­la­rze, sub­skryp­cję i wiele innych funk­cjo­nal­no­ści, które pod­no­szą war­tość tra­dy­cyj­nego kata­logu do rangi mul­ti­me­dial­nej pre­zen­ta­cji pro­duk­tów, czy usług.

E-book w dobie kry­zysu jest zna­ko­mitą alter­na­tywą dla mate­ria­łów dru­ko­wa­nych, gdyż:

 • znacz­nie obniża koszty produkcji,
 • mini­ma­li­zuje koszty wysyłki,
 • zwięk­sza zakres dotar­cia do odbiorcy,
 • jest dużo bar­dziej atrak­cyjny wizu­al­nie oraz funk­cjo­nal­nie, niż mate­riały drukowane,
 • dostar­cza sta­ty­styk oglą­dal­no­ści strona po stro­nie – tym samym pomaga zop­ty­ma­li­zo­wać kolejne wyda­nia pod gust czy­tel­ni­ków oraz odpo­wiada na wiele pytań, które zadają sobie spe­cja­li­ści od marketingu,
 • współ­pra­cuje z Twoim e-sklepem (zin­te­gro­wane for­mu­la­rze z mecha­ni­zmami skle­pów internetowych),
 • jest two­rzony zgod­nie z zasa­dami SEO – opty­ma­li­zo­wane są pod wyszukiwarki,
 • może być na bie­żąco uzu­peł­niany o nowe treści.

E-publikacja w pełni zacho­wuje bran­ding firmy oraz jej kolo­ry­stykę z moż­li­wo­ścią wyko­rzy­sta­nia sta­łych ele­men­tów gra­ficz­nych. Całość pre­zen­to­wana na ekra­nie moni­tora w for­mie online oraz offline, czy­tana jest jak forma dru­ko­wana, z efek­tem prze­kła­da­nia kar­tek, a nawet sze­le­stu papieru. Nawi­ga­cja jest bar­dzo intu­icyjna, imi­tu­jąca “obsługę” papie­ro­wego wyda­nia katalogu.

E-book może być wyko­rzy­sty­wany do prezentacji:

 • kata­lo­gów produktowych,
 • mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych oraz pro-sprzedażowych,
 • new­slet­te­rów, biu­le­ty­nów informacyjnych,
 • instruk­cji obsługi,
 • umów,
 • ulo­tek informacyjnych,
 • wywia­dów,
 • prze­wod­ni­ków turystycznych,
 • gaze­tek firmowych,
 • publi­ka­cji prasowych,
 • kar­tek okolicznościowych,
 • ksią­żek,
 • wizy­tó­wek firmowych,
 • oraz wielu innych – jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć dla Cie­bie e-Broszurę odpo­wia­da­jącą każ­dej for­mie drukowanej.

e-Broszurę można roz­po­wszech­niać za pomocą:

 • Inter­netu – mailing, sub­skryp­cja, linki spon­so­ro­wane, lan­ding pages, itp.
 • w for­mie cyfro­wej dostęp­nej offline, na nośni­kach CD/DVD/pendrive, dla plat­form sys­te­mo­wych PC/MAC.

Wię­cej na stro­nie e-publish.

Kalendarz Dobrych Wydarzeń - aplikacja na Facebooku

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję - kalen­darz wyda­rzeń dla jed­nego z naszych Klien­tów. Kalen­darz jest apli­ka­cją na Face­bo­oku z CMS’em dla Klienta, który samo­dziel­nie może wpi­sy­wać wyda­rze­nia.  Użyt­kow­nicy korzy­sta­jący z kalen­da­rza mogą sko­rzy­stać z opcji “Przy­po­mnij mi o wyda­rze­niu”. Po wybra­niu takiej funk­cjo­nal­no­ści użyt­kow­nik dostaje maila przy­po­mi­na­ją­cego mu o ini­cja­ty­wie dzień przed wydarzeniem.                

Strategia działań na Facebooku

Dla naszego Klienta z branży doradz­twa biz­ne­so­wego stwo­rzy­li­smy stra­te­gię dzia­łań na Face­bo­oku. Stra­te­gia obej­mo­wała ana­lizę SWOT Klienta w ramach dzia­łań e-marketingowych, grupy doce­lo­wej, celów moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia poprzez social media, spo­soby i kon­kretne pro­po­zy­cje dzia­łań z uwzględ­nie­niem aktyw­no­ści firmy w świe­cie real­nym i moż­li­wo­ści połą­cze­nia tego z dzia­ła­niami inter­ne­to­wymi, co zde­cy­do­wa­nie mogłoby wzmoc­nić dzia­ła­nia PR’owe firmy. Stra­te­gia obej­mo­wała zarówno ana­lizę rynku, kon­ku­ren­cji jak…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.e-marketing

o nas:

W TKM E-marketing dosto­so­wu­jemy moż­li­wo­ści inter­netu do Two­ich potrzeb. Po ich pozna­niu pod­po­wiemy Ci, jakie dzia­ła­nia będą naj­ko­rzyst­niej­sze w ramach usta­lo­nego budżetu. Stwo­rzymy cie­kawą, uży­teczną i łatwą w nawi­ga­cji stronę www. Przy­go­tu­jemy nie­sza­blo­nowy e-maling i new­slet­ter, a także zor­ga­ni­zu­jemy ich wysyłkę. Wyko­namy ban­nery i popro­wa­dzimy kam­pa­nie e-marketingowe – od pomy­słu po zba­da­nie sku­tecz­no­ści. Stwo­rzymy dla Two­jej marki stra­te­gię obec­no­ści na Face­bo­oku i innych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Spraw­nie dzia­łamy także w mar­ke­tingu moblil­nym two­rząc apli­ka­cje biz­ne­sowe, mar­ke­tin­gowe i użyt­kowe. Opra­co­wu­jemy rów­nież inte­rak­tywne publi­ka­cje inter­ne­towe w ePu­bli­shu, e-booki i e-wydania gazet.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij