pr: Newsy : Portfolio

Feliksy Warszawskie

29 paź­dzier­nika 2012 roku, w hotelu Polo­nia Palace, odbyła się uro­czy­sta gala wrę­cze­nia Felik­sów War­szaw­skich. W tym roku hono­rową funk­cję gospo­da­rza ple­bi­scytu objął Teatr Kwa­drat im. Edwarda Dzie­woń­skiego w War­sza­wie, z któ­rym TKM Group ma przy­jem­ność współ­pra­co­wać w obsza­rze obsługi PR. Uro­czy­stość popro­wa­dzili akto­rzy sceny teatru Kwadrat- Andrzej Nej­man i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Nagrody przy­zna­wane są corocz­nie przez war­szaw­skie śro­do­wi­sko teatralne akto­rom i reży­se­rom dzia­ła­ją­cym na sto­łecz­nych sce­nach. Lau­re­atami tego­rocz­nych Felik­sów War­szaw­skich za role aktor­skie zostali: Monika Krzyw­kow­ska, Agata Kule­sza, Mariusz Bona­szew­ski, Wło­dzi­mierz Press oraz Mate­usz Bana­siuk . Feliksa War­szaw­skiego w kate­go­rii “Naj­lep­sza reży­se­ria” przy­znano zmar­łemu w paź­dzier­niku Jerzemu Jarockiemu.

Mece­na­sem Felik­sów War­szaw­skich jest Grupa Allianz Polska.

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij