pr: Newsy : Portfolio

Gala Vidical 2013

7 lutego pod­czas uro­czy­stej gali w Domu Arty­sty Pla­styka pozna­li­śmy Lau­re­atów IX Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych VIDICAL 2013. TKM Group było Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym tego wydarzenia.

Jak co roku, i tym razem zgło­siło się do wiele pre­sti­żo­wych firm, a także spore grono zna­nych i cenio­nych arty­stów. Więk­szość z prac zakwa­li­fi­ko­wa­nych na kon­kurs wyróż­nia się ory­gi­nal­nym pomy­słem i wysoką jako­ścią wyko­na­nia. Nagro­dzone prace można obej­rzeć pod lin­kiem: https://dl.dropbox.com/u/61385724/Vidical2013.pdf

Vidi­cal to coroczna wystawa połą­czona z Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sem Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych. Ma na celu uho­no­ro­wa­nie zle­ce­nio­daw­ców i twór­ców w mistrzow­ski spo­sób posłu­gu­ją­cych się sztuką poli­gra­fii, foto­gra­fii, ilu­stra­cji i typo­gra­fii. Wyda­rze­nie jest orga­ni­zo­wane pod patro­na­tem Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie i Oddziału War­szaw­skiego Związku Pol­skich Arty­stów Plastyków.

Zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji foto z wyda­rze­nia: http://vidical.pl/?news-item=fotoreportaz-z-gali-vidical-2013-2 oraz http://vidical.pl/?news-item=fotoreportaz-z-gali-vidical-2013

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij