kontakt

Dane kon­tak­towe

TKM Agen­cja Rekla­mowa
ul. Alter­na­tywy 7 lok. 135
02-775 War­szawa
t: +22 242 87 52
f: +22 242 82 69
m: biuro@tkm-agencja.pl


Wyświetl więk­szą mapę

Twoje imię

Twój e-mail

Szu­kam

Twoja wia­do­mość

Prze­pisz kod: captcha

Dane reje­strowe

TKM Agen­cja Rekla­mowa
ul. Alter­na­tywy 7 lok. 135, 02-775 War­szawa wpi­sana do reje­stru pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla m.st. War­szawy w War­sza­wie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS 0000506233, NIP 899-164-31-79

o nas:

Dzia­łamy od 2005 roku. Naszym pod­sta­wo­wym zało­że­niem jest wyko­rzy­sty­wa­nie efektu syner­gii w celu dostar­cza­nia kom­plek­so­wych roz­wią­zań mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions. Klien­tom ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu komu­ni­ka­cji, BTL, e-marketingu, orga­ni­za­cji even­tów oraz pro­duk­cji gadże­tów rekla­mo­wych. Łączymy nie­stan­dar­dowe kre­acje ze stra­te­gicz­nym myśle­niem i spraw­nym reali­zo­wa­niem zle­co­nych zadań. Rozu­miemy potrzeby naszych Klien­tów, dla­tego potra­fimy odpo­wia­dać na ich ocze­ki­wa­nia i reali­zo­wać wspól­nie zało­żone cele.

Mamy doświad­cze­nie we współ­pracy z Klien­tami z róż­nych sek­to­rów gospo­darki, m.in. branży far­ma­ceu­tycz­nej, finan­so­wej (w tym rynek kapi­ta­łowy – udział w kil­ku­na­stu pro­ce­sach IPO), FMCG, infor­ma­tycz­nej, medycz­nej, pali­wo­wej, roz­ryw­ko­wej i sek­tora kulturalnego.

Teraz cze­kamy na Twoją Firmę. Sprawdź nas.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij