pr: Newsy

Max Ins.pirat w 80 dni dookoła świata!

Nie­wia­ry­godne, ale praw­dziwe: waka­cje w naj­dal­szych zakąt­kach świata, czułe uści­ski z tubyl­cami, a to wszystko za gro­sze? Max Sko­rub­ski posta­no­wił  speł­nić swoje mło­dzień­cze marze­nia i prze­zna­czyć na to nie wię­cej, niż 7 tysięcy zło­tych! 20-letni podróż­nik wzo­rem boha­tera powie­ści Juliu­sza Verne, posta­wił sobie za cel w osiem­dzie­siąt dni prze­mie­rzyć glob, ści­ska­jąc kogo się da. Max na wła­snej skó­rze spraw­dzi, gdzie przy­tu­la­nie obcych jest dozwo­lone, a gdzie grozi trwa­łym uszczerb­kiem na zdro­wiu. Akcja o wdzięcz­nej nazwie MaxHugs ma na celu zbli­żać do sie­bie zupeł­nie obcych sobie ludzi. Poka­zuje też, że podró­żo­wać  można wszę­dzie i  to za sym­bo­liczne kie­szon­kowe. Zamiast luk­su­so­wego hotelu, kanapa u nowo pozna­nych przy­ja­ciół, zamiast dro­giego trans­portu miejskiego- rower. Inspi­raci - wspól­nie z Natio­nal Geo­gra­phic, Mar­tyną Woj­cie­chow­ską, Ernst&Young, orga­ni­za­cją Kobiety bez serca oraz ope­ra­to­rem Orange-  są part­ne­rem akcji MaxHugs.  Z każ­dego zakątka globu nasz boha­ter prze­myca dla nas cie­kawe kon­cep­cje i zwy­czaje rekla­mowe . Max będzie nas na bie­żąco infor­mo­wał  o świa­to­wych nowin­kach rekla­mo­wych, a każde mar­ke­tin­gowe odkry­cie uwieczni na fot­kach z podróży!  Jak TO się robi w Azji, a jak w Ame­ryce Połu­dnio­wej?.  Śledź­cie z nami jego trasę! Już nie­długo pierw­sze  inspi­ru­jące rela­cje z wyprawy.

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij