btl

Oferta marketingowa dla centrów handlowych

Dążysz do pozy­cji lidera w branży?

Dzięki naszemu wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu w obsłu­dze cen­trów han­dlo­wych pozna­li­śmy spe­cy­fikę branży i wiemy jak sku­tecz­nie się w niej poru­szać. Naszym dodat­ko­wym atu­tem jest wza­jemna syner­gia w zakre­sie dzia­łań BTL, e-marketingu,  pro­duk­cji gadże­tów rekla­mo­wych, orga­ni­za­cji even­tów i public rela­tions. Korzy­sta­jąc z naszego doświad­cze­nia i spo­sobu dzia­ła­nia zbu­du­jesz i umoc­nisz swoją pozy­cję na rynku.

Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do szer­szej grupy odbiorców?

Two­rząc anga­żu­jące kre­acje wizu­alne i pre­zen­tu­jąc je w odpo­wied­nich, dla sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji miej­scach, zain­te­re­su­jesz poten­cjal­nych i aktu­al­nych Klien­tów swoją ofertą. Wzmac­nia­jąc komu­ni­ka­cję wizu­alną atrak­cyj­nymi akcjami pro­mo­cyj­nymi – przy­cią­gniesz ich uwagę. Wyko­rzy­stu­jąc spraw­dzone narzę­dzia komu­ni­ka­cyjne, takie jak anga­żu­jąca reklama, kre­atywny key visual wyko­rzy­stany w rekla­mie wiel­ko­for­ma­to­wej, inte­re­su­jące mate­riały POS, zadbasz o płynny prze­pływ infor­ma­cji na linii Centrum-Klient.

Szu­kasz ory­gi­nal­nych roz­wią­zań komunikacyjnych?

Pre­cy­zyj­nie spro­fi­lo­wana komu­ni­ka­cja jest pod­stawą osią­gnię­cia zamie­rzo­nego celu. Dobie­ra­jąc odpo­wied­nie narzę­dzia public rela­tions, np. PR kor­po­ra­cyjny, PR pro­duk­towy, usys­te­ma­ty­zu­jesz i wzmoc­nisz odbiór infor­ma­cji o cen­trum. Wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nie kanały komu­ni­ka­cji, nagło­śnisz orga­ni­zo­wane przez cen­trum wyda­rze­nia. Kon­cen­tru­jąc się na odpo­wied­niej kre­acji przed­się­wzięć  pro­mo­cyj­nych, akcji bonu­so­wych, imprez z nagro­dami itp. zadbasz o zain­te­re­so­wa­nie klientów.

Szu­kasz spo­sobu zasko­cze­nia Klienta inte­re­su­ją­cymi wydarzeniami?

Anga­żu­jąc Klien­tów w inte­re­su­jące przed­się­wzię­cia arty­styczne, edu­ka­cyjne czy eko­lo­giczne sku­tecz­nie zwró­cisz na sie­bie uwagę. Wzbo­ga­ca­jąc wybrane przed­się­wzię­cie dodat­ko­wym gadże­tem z logiem cen­trum, wywo­łasz pozy­tywne emo­cje zwią­zane z marką i zasko­czysz Klienta nie­spo­dzie­wa­nym upominkiem.

Chcesz być pewien, że pla­no­wane przed­się­wzię­cie mar­ke­tin­gowe nie przej­dzie bez echa?

Orga­ni­zu­jąc wyda­rze­nie arty­styczne sku­tecz­nie zwró­cisz uwagę Klienta na cen­trum han­dlowe.  Wzbo­ga­ca­jąc przed­się­wzię­cie o  inte­re­su­jące mate­riały infor­ma­cyjne i nie­ba­nalne gadżety, utrwa­lisz akcję w pamięci Klien­tów. Wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nie narzę­dzia komu­ni­ka­cyjne, zwięk­szysz liczbę zain­te­re­so­wa­nych wydarzeniem.

Zimowa Loteria w M1

Od piątku 25 stycz­nia do nie­dzieli 3 marca 2013 roku trwa naj­słyn­niej­sza lote­ria dla klien­tów cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Tra­dy­cyj­nie w każ­dym z 9 cen­trów han­dlo­wych sieci M1 żeby wygrać należy zro­bić zakupy w dowol­nym skle­pie na tere­nie cen­trum na kwotę 100 zł, wypeł­nić kupon lote­ryjny i wrzu­cić go do urny. 3 marca wyło­nieni zostaną zwy­cięzcy. W tym roku do wygra­nia 9 samo­cho­dów Citroën…

czytaj dalej >

Konkurs na cztery kopyta

Na początku grud­nia, w war­szaw­skim ZOO na świat przy­szła samica anty­lopy bongo. Jej dumną mamą jest dzie­się­cio­let­nia anty­lopa o imie­niu Pola. Jako, że Cen­trum Ursy­nów od kilku lat ma zaszczyt i przy­jem­ność opie­ko­wać się Polą – war­szaw­ski ogród zoo­lo­giczny posta­no­wił oddać kwe­stię wyboru imie­nia dla nowo­na­ro­dzo­nej bongo do decy­zji klien­tów ursy­now­skiego cen­trum han­dlo­wego. Klienci Cen­trum Ursy­now  do 5 stycz­nia proponowali…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.btl

o nas:

Wiemy, że war­tość Two­jej marki ma pod­sta­wowe zna­cze­nie w przy­padku budo­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Dla­tego  dobie­rzemy dla niej odpo­wied­nią nazwę, logo, hasło rekla­mowe, adres strony inter­ne­to­wej, ogólny wzór wyglądu oraz prze­kazu mate­ria­łów rekla­mo­wych. Przy­go­tu­jemy dla Cie­bie mate­riały POP, POS, listy rekla­mowe i pro­mo­cję konsumencką.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna Two­jej firmy, ma decy­du­jący wpływ na jej roz­wój. Nasze pro­jekty są świeże i nie­ba­nalne, ponie­waż jeste­śmy ludźmi, dla któ­rych dobry design to pasja. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem - sku­tecz­nie i szybko.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij