newsy:

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Event otwarcia dla Samsung Electronics Polska

W marcu 2013 TKM Group miało przy­jem­ność współ­pra­co­wać z Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska przy orga­ni­za­cji i koor­dy­na­cji eventu otwar­cia Cen­trum Badawczo-Rozwojowego w Łodzi. Jest to jeden z trzech takich punk­tów obec­nych na mapie Pol­ski, obok pla­có­wek w War­sza­wie i Pozna­niu. Zespół naszych kon­sul­tan­tów był odpo­wie­dzialny za kom­plek­sową reali­za­cję wyda­rze­nia: aran­ża­cję, przy­go­to­wa­nie sce­no­gra­fii i oprawy muzycz­nej, a także pełną obsługę tech­niczną i mul­ti­me­dialną imprezy. Nowe biuro…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

Audyt komunikacyjny jako narzędzie do badania wizerunku marki

Jak pro­wa­dzić bran­ding Firmy bez zwięk­sza­nia nakła­dów na reklamę? Jak zbu­do­wać wize­ru­nek dający prze­wagę nad kon­ku­ren­tami? Jak oce­nić wize­ru­nek Firmy i pozy­cję kon­ku­ren­cji? Jak wyróż­nić się na rynku? Suk­ces w biz­ne­sie, to wie­dzieć to, czego nie wie­dzą inni, czyli co daje audyt komu­ni­ka­cyjny? Przede wszyst­kim wie­dzę do budo­wa­nia sku­tecz­nego i efek­tyw­nego odbioru wize­runku Firmy przez rynek. Bada­nie wskazuje…

czytaj dalej >

Zimowa Loteria w M1

Od piątku 25 stycz­nia do nie­dzieli 3 marca 2013 roku trwa naj­słyn­niej­sza lote­ria dla klien­tów cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Tra­dy­cyj­nie w każ­dym z 9 cen­trów han­dlo­wych sieci M1 żeby wygrać należy zro­bić zakupy w dowol­nym skle­pie na tere­nie cen­trum na kwotę 100 zł, wypeł­nić kupon lote­ryjny i wrzu­cić go do urny. 3 marca wyło­nieni zostaną zwy­cięzcy. W tym roku do wygra­nia 9 samo­cho­dów Citroën…

czytaj dalej >

Gala Vidical 2013

7 lutego pod­czas uro­czy­stej gali w Domu Arty­sty Pla­styka pozna­li­śmy Lau­re­atów IX Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych VIDICAL 2013. TKM Group było Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym tego wyda­rze­nia. Jak co roku, i tym razem zgło­siło się do wiele pre­sti­żo­wych firm, a także spore grono zna­nych i cenio­nych arty­stów. Więk­szość z prac zakwa­li­fi­ko­wa­nych na kon­kurs wyróż­nia się ory­gi­nal­nym pomy­słem i wysoką jako­ścią wykonania.…

czytaj dalej >

Konkurs na cztery kopyta

Na początku grud­nia, w war­szaw­skim ZOO na świat przy­szła samica anty­lopy bongo. Jej dumną mamą jest dzie­się­cio­let­nia anty­lopa o imie­niu Pola. Jako, że Cen­trum Ursy­nów od kilku lat ma zaszczyt i przy­jem­ność opie­ko­wać się Polą – war­szaw­ski ogród zoo­lo­giczny posta­no­wił oddać kwe­stię wyboru imie­nia dla nowo­na­ro­dzo­nej bongo do decy­zji klien­tów ursy­now­skiego cen­trum han­dlo­wego. Klienci Cen­trum Ursy­now  do 5 stycz­nia proponowali…

czytaj dalej >

Kampanie sezonowe dla Centrum Ursynów

Opie­ra­jąc się na zwie­rzę­cej kon­cep­cji kam­pa­nii rekla­mo­wej Cen­trum Ursy­nów, przy­go­to­wa­li­śmy lay­out jesienny i zimowy.

Feliksy Warszawskie

29 paź­dzier­nika 2012 roku, w hotelu Polo­nia Palace, odbyła się uro­czy­sta gala wrę­cze­nia Felik­sów War­szaw­skich. W tym roku hono­rową funk­cję gospo­da­rza ple­bi­scytu objął Teatr Kwa­drat im. Edwarda Dzie­woń­skiego w War­sza­wie, z któ­rym TKM Group ma przy­jem­ność współ­pra­co­wać w obsza­rze obsługi PR. Uro­czy­stość popro­wa­dzili akto­rzy sceny teatru Kwadrat- Andrzej Nej­man i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Nagrody przy­zna­wane są corocz­nie przez war­szaw­skie śro­do­wi­sko teatralne aktorom…

czytaj dalej >

PRCH Retail Awards 2012

Pol­ska Rada Cen­trów Han­dlo­wych przy­znała nagrodę PRCH Retail Awards 2012 w kate­go­rii Kam­pa­nia Pro­sprze­da­żowa 2012 roku naszemu klientowi- Cen­trum Ursy­nów za kam­pa­nię przy­go­to­waną przez naszą agen­cję - „Zbie­raj magnesy, znaczki są nudne”.

Nominacja do PRCH Retail Awards 2012

Pol­ska Rada Cen­trów Han­dlo­wych nomi­no­wała Cen­trum Ursy­nów do nagrody PRCH Retail Awards 2012 w kate­go­rii Kam­pa­nia Wize­run­kowa Roku  za cało­roczną kam­pa­nię „Cała reszta od nas”, stwo­rzoną przez TKM- Group.

TKM Group dla Vidical

Vidi­cal to coroczna wystawa połą­czona z Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sem Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych. Kon­kurs adre­so­wany jest do wszyst­kich firm oraz osób uczest­ni­czą­cych w pro­ce­sie powsta­wa­nia kalen­da­rzy i kart świąteczno-noworocznych. Idea akcji sku­pia się na pro­mo­wa­niu prac o wyjąt­ko­wych walo­rach arty­stycz­nych, porów­na­niu osią­gnięć, pod­nie­sie­niu jako­ści prac oraz uho­no­ro­wa­niu naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­cych się twór­ców, a także poka­za­niu, że kalen­da­rze i kartki świą­teczne mogą być również…

czytaj dalej >

PR dla Kwadratu

Teatr KWADRAT powstał w 1975 roku, pod zwierzch­nic­twem Edwarda Dzie­woń­skiego.   Od początku swo­jej dzia­łal­no­ści na jego deskach wystę­po­wało wielu wybit­nych akto­rów, min. Janusz Gajos, Krzysz­tof Kowa­lew­ski, Ewa Wiśniew­ska. Od 2010 roku dyrek­to­rem teatru jest Andrzej Nej­man. KWADRAT pro­wa­dzi dzia­łal­ność objazdową- regu­lar­nie gości na sce­nach wielu teatrów w Pol­sce, ale także w Chi­cago, Nowym Jorku, Toronto, Sztok­hol­mie, Londynie…

czytaj dalej >

Max Ins.pirat w 80 dni dookoła świata!

Nie­wia­ry­godne, ale praw­dziwe: waka­cje w naj­dal­szych zakąt­kach świata, czułe uści­ski z tubyl­cami, a to wszystko za gro­sze? Max Sko­rub­ski posta­no­wił  speł­nić swoje mło­dzień­cze marze­nia i prze­zna­czyć na to nie wię­cej, niż 7 tysięcy zło­tych! 20-letni podróż­nik wzo­rem boha­tera powie­ści Juliu­sza Verne, posta­wił sobie za cel w osiem­dzie­siąt dni prze­mie­rzyć glob, ści­ska­jąc kogo się da. Max na wła­snej skó­rze spraw­dzi, gdzie przytulanie…

czytaj dalej >

Saxo Bank otworzył oddział w Polsce

Spe­cja­li­zu­jący się w trans­ak­cjach i inwe­sty­cjach on-line Saxo Bank otwo­rzył oddział w War­sza­wie. Saxo Bank Pol­ska umoż­liwi pol­skim inwe­sto­rom dostęp do mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­ków finan­so­wych, pozwa­la­jąc im na inwe­sto­wa­nie w różne klasy akty­wów poprzez swoje plat­formy trans­ak­cyjne. Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym Saxo Bank Pol­ska został Maciej Jędrze­jak. TKM PR pro­wa­dząca dzia­ła­nia z zakresu PR kor­po­ra­cyj­nego dla banku, odpo­wie­dzialna była za oprawę medialną wydarzenia…

czytaj dalej >

Konkurs w Centrum Ursynów

W dniach 08-30.09.2012 w Cen­trum Ursy­nów odbył się kon­kurs ‘Zrób zakupy, zagraj…drapnij  nagrodę’. We współ­pracy z Cen­trum Ursy­nów stwo­rzy­li­śmy sze­reg mate­ria­łów pro­mu­ją­cych lote­rię. Przy­go­to­wa­li­śmy key visual, zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały out­do­orowe i indoorowe.

Shoppermarketing w TKM Group

Roz­sze­rzamy naszą ofertę o shop­per­mar­ke­ting. W ramach kom­pe­ten­cji nowego zespołu ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu wspar­cia sprze­daży, mer­chan­di­singu, pro­mo­cji kon­su­menc­kich, kon­kur­sów i lote­rii sms-owych. Zapew­niamy pełną obsługę akcji pro­mo­cyj­nych i pro sprze­da­żo­wych począw­szy od kon­cep­cji poprzez kre­ację, pro­duk­cję mate­ria­łów POS/POSM, imple­men­ta­cję, aż po cało­ściową orga­ni­za­cję akcji w tere­nie. Za koor­dy­na­cję zespołu odpo­wie­dzialna będzie Kata­rzyna Orliń­ska, która pro­wa­dzi dzia­ła­nia shop­per­mar­ke­tin­gowe od 2000 roku,…

czytaj dalej >

MP3 dla Tymbark

Klient: Maspex Akcja: nagroda dla deta­li­stów Gadżety elek­tro­niczne: odtwa­rza­cze MP3 w indy­wi­du­al­nym kształ­cie Pomysł na nie­po­wta­rzalny i nie­ste­re­oty­powy gadżet? Indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­wany odtwa­rzacz MP3, który może przy­jąć dowolną formę. Ten w kształ­cie kap­sla Tym­barku wypro­du­ko­wa­li­śmy dla Maspex. Zada­nie roz­po­częło się od stwo­rze­nia nowej formy w naszej agen­cji w Chi­nach i wyko­na­niu pro­to­typu pod czuj­nym okiem działu kon­troli jako­ści. Zapro­gra­mo­wa­li­śmy go i zapro­jek­to­wa­li­śmy niestandardowy…

czytaj dalej >

Wystawa Amerykańskich Krążowników

W dniach 9-22 lipca Cen­trum Han­dlowe M1 Cze­ladź przy­go­to­wało dla fanów moto­ry­za­cji praw­dziwą ucztę dla oczu- zor­ga­ni­zo­wało wystawę ame­ry­kań­skich krą­żow­ni­ków szos. Na tere­nie M1 zapre­zen­to­wano kla­syki ame­ry­kań­skiej moto­ry­za­cji takie jak: Cadil­lac, Mustang, Che­vro­lette, Riviera, Dodge i Ford. Współ­pra­cu­jąc z Cen­trum Han­dlo­wym M1 zapro­jek­to­wa­li­śmy pro­mu­jącą to wyda­rze­nie oprawę gra­ficzną. Stwo­rzy­li­śmy key visual, zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały zarówno out­do­orowe jak i indo­orowe pro­mu­jące akcję. Stwo­rzy­li­śmy mate­ria­ły prasowe.

Parasolki dla Orange

W poło­wie kwiet­nia w War­sza­wie na placu Defi­lad odbyła się akcja Orange, zor­ga­ni­zo­wana przez firmę Bra­in­shake,  infor­mu­jąca o połą­cze­niu Orange i Tele­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej SA. Na potrzeby akcji przy­go­to­wa­li­śmy 5 000 poma­rań­czo­wych para­so­lek Orange, które roz­da­wane były prze­chod­niom, pod­czas wie­czoru peł­nego atrak­cji, takich jak: kon­cert na dachu  restau­ra­cji oraz pokaz sztucz­nych ogni.

Męski Dzień Dziecka w M1

Na początku czerwca Cen­trum Han­dlowe M1 Zabrze zor­ga­ni­zo­wało dla swo­ich klien­tów, od naj­młod­szych do naj­star­szych, Męski Dzień Dziecka. Współ­pra­cu­jąc z Cen­trum Han­dlo­wym M1 zapro­jek­to­wa­li­śmy na potrzeby akcji całą oprawę gra­ficzną. Stwo­rzy­li­śmy key visual, zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały zarówno out­do­orowe jak i indo­orowe pro­mu­jące akcję.  Zaje­li­śmy się rów­nież kre­acją mate­ria­łów prasowych.

PR korporacyjny dla Saxo Bank A/S

Duń­ski Saxo Bank to glo­balny bank inwe­sty­cyjny, który spe­cja­li­zuje w inwe­sty­cjach on-line na mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­kach finan­so­wych. Saxo Bank umoż­li­wia pry­wat­nym inwe­sto­rom i klien­tom insty­tu­cjo­nal­nym wyko­ny­wa­nie trans­ak­cji walu­to­wych i CFD, obrót akcjami, kon­trak­tami futu­res i opcjami, a także innymi pochod­nymi instru­men­tami finan­so­wymi przy wyko­rzy­sta­niu wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych inter­ne­to­wych plat­form trans­ak­cyj­nych. Pod­sta­wo­wymi zało­że­niami kam­pa­nii PR są wzmoc­nie­nie wize­runku Saxo Bank na pol­skim rynku…

czytaj dalej >

Kubusiowi Mistrzowie Futbolu

Klient: Maspex Akcja: Kubuś Mistrzo­wie Fut­bolu Gadżety rekla­mowe: Piłki do ska­ka­nia, Torby spor­towe, Bran­so­letki USB, Ręcz­niki, Farbki kibica Gdy pił­kar­skie emo­cje się­gają zenitu Kubuś wcho­dzi do gry z nowym, inspi­ru­ją­cym kon­kur­sem na tere­nie Europy środ­ko­wej i Wschod­niej. Tym razem we wspól­nej zaba­wie bie­rze udział aż 8 państw: Litwa, Łotwa, Cze­chy, Sło­wa­cja, Węgry, Rumu­nia, Buł­ga­ria i oczy­wi­ście Pol­ska. Nasze zada­nie roz­po­częło się…

czytaj dalej >

JEEP COMPASS w Centrum Ursynów

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia Cen­trum Ursy­nów w War­sza­wie zor­ga­ni­zo­wało naj­więk­szą w swo­jej histo­rii lote­rię dla klien­tów, w któ­rej główną nagrodą był Jeep Com­pass. Jako agen­cja krea­tywna, zapro­jek­to­wa­li­śmy pełną oprawę gra­ficzną tej akcji. Stwo­rzy­li­śmy key visual, zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały out­doorowe, takie jak ban­nery wiszące i bil­l­bo­ardy. Zaję­li­śmy się kre­acją mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych lote­rii takich jak: pla­ka­ty, nakle­jki, slim­bo­ar­dy, wykle­jki witry­nowe, ban­nery, naklejki…

czytaj dalej >

Podróże marzeń w M1 Czeladź

W dniach 20-29 kwiet­nia w Cen­trum Han­dlo­wym M1 w Cze­la­dzi odbę­dzie się pro­mo­cja, w któ­rej  każdy klient będzie mógł wygrać wycieczkę marzeń oraz cie­kawe gadżety waka­cyjne. TKM Group przy­go­to­wało do tej akcji key visual oraz mate­riały out­do­orowe, takie jak bil­l­bo­ardy, ramki miej­skie i pla­katy oraz reklamy prasowe.

Event? Profesjonalne Narzędzie Biznesowe

W dniach 14-15 marca 2012 wzię­li­śmy udział w kon­fe­ren­cji „Event? Pro­fe­sjo­nalne Narzę­dzie Biz­ne­sowe”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Branży Even­to­wej, któ­rego jeste­śmy part­ne­rem. Spo­tka­nie odbyło się we współ­pracy z  Shef­field Busi­ness School  z Anglii oraz Wydzia­łem Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Udział w nim wzięły zarówno osoby chcące kształ­cić się w zawo­dzie event mana­gera, jak rów­nież pro­fe­sjo­na­li­ści pra­gnący posze­rzyć swoją wie­dzę. Jako partner…

czytaj dalej >

Identyfikacja wizualna Professional Services Sp. z o.o.

Firma Pro­fes­sio­nal Servi­ces od 2009 roku dostar­cza sek­to­rowi MŚP kom­pletne roz­wią­za­nia księ­gowe, podat­kowe i zarząd­cze. Model współ­pracy oparty o wła­sną meto­do­lo­gię Con­stant Con­rol­ling 360, zapew­nia Klien­tom kom­pletny oraz ide­al­nie dosto­so­wany zakres dzia­łań. Na zle­ce­nie firmy Pro­fes­sio­nal Servi­ces zapro­jek­to­wa­li­śmy pełną iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną marki, tj. logo­typ, zestaw akcy­den­sów oraz brand manual. Spójna iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna wyróż­nia firmę na tle konkurencji,…

czytaj dalej >

Social Media w Instytucji Kultury

W lutym prze­pro­wa­dzi­li­śmy autor­skie szko­le­nie dla Punktu Kon­tak­to­wego ds. Kul­tury i Punktu Kon­tak­to­wego Europa dla Oby­wa­teli w zakre­sie obec­no­ści insty­tu­cji kul­tury w social media ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Facebook’a. Oba Punkty dzia­łają w struk­tu­rze Insty­tutu Adama Mic­kie­wi­cza i zaj­mują się pro­mo­cją w Pol­sce wybra­nych pro­gra­mów  unij­nych. Pod­czas szko­le­nia szcze­gólny nacisk poło­żono na kwe­stię funk­cji i per­spek­tyw roz­woju mediów spo­łecz­no­ścio­wych, obec­no­ści insty­tu­cji kul­tury na Facebook’u…

czytaj dalej >

Kampania reklamowa dla Centrum Handlowego M1

Akcja „Emo­ti­kony” odbyła się w Cen­trum Han­dlo­wym M1 w War­sza­wie. Wystar­czyło zro­bić zakupy za kwotę co naj­mniej 50 zł w ozna­czo­nych punk­tach han­dlo­wych na tere­nie Cen­trum i ode­brać u sprze­dawcy magnes na lodówkę. Następ­nie nale­żało odczy­tać numer na odwro­cie magnesu, odwie­dzić punkt obsługi klienta i spraw­dzić, jaką nagrodę się wygrało.  Do roz­lo­so­wa­nia były m.in. 42 calowy tele­wi­zor pla­zmowy Pana­so­nic, MP4 Apple,…

czytaj dalej >

Ogólnopolska akcja promocyjna w centrach M1

Ogól­no­pol­ska akcja pro­mo­cyjna „Wygraj Jeepa Com­passa” roz­po­częła się w Cen­trach Han­dlo­wych M1 w całej Pol­sce. Każdy, kto zro­bi zakupy w wybra­nych skle­pach i punk­tach usłu­go­wych za min. 100 zł. może na pod­sta­wie dowodu zakupu wypeł­nić kupon pro­mo­cyjny, co upo­waż­nia go do udziału w loso­wa­niu nagrody głów­nej – Jeepa Com­pasa. Jako agen­cja kre­tywna, przy­go­to­wa­li­śmy pełną oprawę gra­ficzną tej akcji pro­mo­cyjnej. W ramach niniejszego…

czytaj dalej >

Emocjonujące Zakupy w CH Ursynów

Akcja pro­mo­cyjna „Emo­cjo­nu­jące Zakupy” odbyła się na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2011 w Cen­trum Han­dlo­wym Ursy­nów. Każdy, kto zro­bił zakupy w wybra­nych skle­pach i punk­tach usłu­go­wych za min. 30 zł, brał udział w lote­rii i loso­wał spe­cjalny magnes z wize­run­kiem zwie­rzaka. W przy­padku wylo­so­wa­nia magnesu “wygry­wa­ją­cego”, uczest­nik pro­mo­cji otrzy­my­wał nagrodę, a były to m.in. tele­wi­zory, rowery, eks­presy do kawy, odku­rza­cze i zegarki. Zaj­mo­wa­li­śmy się pełną oprawą…

czytaj dalej >

PR dla Tandem Taren-To

Tan­dem Taren-To jest stu­diem pro­duk­cyj­nym, dzia­ła­ją­cym na rynku od 2004 roku. Pro­du­kuje ok. 40 fil­mów rekla­mo­wych rocz­nie. W ofer­cie znaj­dują się m.in.: pro­duk­cja reklam tele­wi­zyj­nych, filmy pro­mo­cyjne i kor­po­ra­cyjne, reali­za­cje tele­wi­zyjne, ser­wis zdję­ciowy dla pro­duk­cji zagra­nicz­nych, tele­dy­ski, reklamy radiowe, sesje zdję­ciowe, repor­taże z pla­nów zdję­cio­wych i imprez. Pod­sta­wo­wym celem kam­pa­nii public rela­tions reali­zo­wa­nej dla Tan­dem Taren-To jest wzmoc­nie­nie wizerunku…

czytaj dalej >

Identyfikacja wizualna dla Galerii Narew

Gale­ria Narew będzie nowo­cze­snym, wie­lo­funk­cyj­nym obiek­tem handlowo-usługowo-rozrywkowym o atrak­cyj­nej loka­li­za­cji. Obiekt powstaje przy tra­sie War­szawa - Ostro­łęka pro­wa­dzą­cej na Litwę, w pobliżu pla­no­wa­nej trasy Via Bal­tica. Będzie to naj­więk­sze cen­trum han­dlowe w całym regio­nie. Zada­niem zespołu tkm.btl było stwo­rze­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Gale­rii Narew. Zale­żało nam na zacho­wa­niu spój­no­ści sys­temu wizu­al­nego z kra­jo­bra­zem i archi­tek­turą Łomży. Logo­typ nawią­zuje do kształtu rzeki…

czytaj dalej >

PR dla Punktu Kontaktowego ds. Kultury

W grud­niu 2011 roz­po­czę­li­śmy współ­pracę z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, któ­rego zada­niem jest pro­mo­cja w Pol­sce unij­nego Pro­gramu Kul­tura (2007-2013). Pod­czas kam­pa­nii public rela­tions reali­zo­wa­nej dla PKK główny nacisk poło­ży­li­śmy na nawią­za­nie pozy­tyw­nych rela­cji z dzien­ni­ka­rzami zaj­mu­ją­cymi się tema­tyką kul­tu­ralną i gospo­dar­czą. Nasza praca zaskut­ko­wała wie­loma publi­ka­cjami w pra­sie, tele­wi­zji i por­ta­lach inter­ne­to­wych. Opra­co­wa­li­śmy rów­nież stra­te­gię public rela­tions, która zawiera dalsze…

czytaj dalej >

Torba ekologiczna - wsparcie działań e-marketingowych

Klient: Uni­le­ver | Marka: Kasia | Gadżet: Torby eko­lo­giczne Już po raz drugi przy­go­to­wa­li­śmy gra­tisy dla pro­mo­cji mar­ga­ryny Kasia na por­talu Mojeciasto.pl w postaci trwa­łych i bar­dzo funk­cjo­nal­nych toreb zaku­po­wych, z dosko­na­łej jako­ści nadru­kiem foto­gra­ficz­nym. Pierw­sza edy­cja akcji odbyła się w ubie­głym roku i miała na celu pro­mo­wa­nie nowo­pow­sta­łego por­talu Mojeciasto.pl. Zarówno por­tal, jak i pre­zenty cie­szyły się tak dużym uzna­niem, że przygotowaliśmy…

czytaj dalej >

Wsparcie komunikacji wewnętrznej AXA Direct

Forum Stra­te­gii oraz Firma&Pracownik to wewnętrzne pro­jekty firmy ubez­pie­cze­nio­wej AXA DIRECT. Dla obu przed­się­wzięć zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały rekla­mowe. Nowo stwo­rzone, ele­ganc­kie i nowo­cze­sne logo dla Forum Stra­te­gii stało się pod­stawą dla spój­nej komu­ni­ka­cji wizu­al­nej. Pro­jekt obej­mo­wał rów­nież stwo­rze­nie pla­ka­tów, ulo­tek oraz zawie­szek na szyję z agendą i mapką sali. W ramach współ­pracy zapro­jek­to­wa­li­śmy rów­nież logo­typ pro­gramu Firma&Pracownik, opie­ra­ją­cego się…

czytaj dalej >

Oferta dla galerii handlowych

Przy­go­to­wa­li­śmy nie­po­wta­rzalną ofertę dla gigan­tów rynku komer­cyj­nego, jakimi są cen­tra i gale­rie han­dlowe. Oferu­jemy pełen wachlarz usług i nie­skoń­czone moż­li­wo­ści orga­ni­za­cji wszel­kiego rodzaju wyda­rzeń skon­cen­tro­wa­nych na umoc­nie­niu pozy­cji cen­trum wobec kon­ku­ren­cji, zado­wo­le­niu najem­ców, zwięk­sze­niu sprze­daży i stwo­rze­niu otwar­tego i przy­ja­znego wize­runku wśród klien­tów.  Moty­wem prze­wod­nim naszego dzia­ła­nia są akcje pro-sprzedażowe, nasta­wione na pozy­ska­nie klienta. Dbamy o ory­gi­nal­ność i spój­ność dzia­ła­nia, ukazujemy…

czytaj dalej >

Akcje promocyjne w Centrach Handlowych

tkm.events na pozio­mie współ­pracy z cen­trami han­dlo­wymi spe­cja­li­zuje się w orga­ni­za­cji i obsłu­dze wyda­rzeń han­dlo­wych oraz pro­mo­cyj­nych. Wyko­rzy­stu­jąc bogate doświad­cze­nie w sfe­rze pro­mo­cji pro­duktu oraz shop­per mar­ke­tingu, zapew­nimy sku­teczne dzia­ła­nia zmie­rza­jące do zapla­no­wa­nego odbioru marki. Spe­cjal­nie dla Cie­bie przy­go­tu­jemy pre­cy­zyjny kon­cept prze­pro­wa­dze­nia akcji mar­ke­tin­go­wej, a także wypro­du­ku­jemy nie­zbędne narzę­dzia w postaci mate­ria­łów BTLPOSM. Sko­or­dy­nu­jemy logistkę mate­ria­łów oraz ich mon­taż i przebieg…

czytaj dalej >

PR dla Teatru Studio

Teatr Stu­dio powstał w 1972 roku z ini­cja­tywy Józefa Szajny i jest jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na mapie kul­tu­ral­nej War­szawy. Z Teatrem zwią­zani byli m.in. Jerzy Grze­go­rzew­ski, Tade­usz Łom­nicki, Antoni Libera, Adam Hanusz­kie­wicz, Bogu­sław Linda i Mariusz Tre­liń­ski. Współ­praca z Teatrem Stu­dio obej­mo­wała obsługę public rela­tions w zakre­sie rela­cji z mediami. Opra­co­wa­li­śmy i zre­ali­zo­wa­li­śmy stra­te­gię dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych, która miała na celu kre­owa­nie pozy­tyw­nego wize­runku Teatru.…

czytaj dalej >

e-publikacja sposobem na optymalizację kosztów produkcji

e-Publish (e-book lub e-broszura) to cyfrowe mul­ti­me­dialne publi­ka­cje, pozwa­la­jące na opty­ma­li­za­cję kosz­tów pro­mo­cji Two­ich pro­duk­tów w for­mie wir­tu­al­nych kata­lo­gów, bro­szur bądź innej. Od publi­ka­cji dru­ko­wa­nych róż­nią się moż­li­wo­ścią pre­zen­ta­cji mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych oraz inte­rak­tyw­nych, takich jak: audio i video, linki do stron www, kanały RSS, for­mu­la­rze, sub­skryp­cję i wiele innych funk­cjo­nal­no­ści, które pod­no­szą war­tość tra­dy­cyj­nego kata­logu do rangi multimedialnej…

czytaj dalej >

Kalendarz Dobrych Wydarzeń - aplikacja na Facebooku

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję - kalen­darz wyda­rzeń dla jed­nego z naszych Klien­tów. Kalen­darz jest apli­ka­cją na Face­bo­oku z CMS’em dla Klienta, który samo­dziel­nie może wpi­sy­wać wyda­rze­nia.  Użyt­kow­nicy korzy­sta­jący z kalen­da­rza mogą sko­rzy­stać z opcji “Przy­po­mnij mi o wyda­rze­niu”. Po wybra­niu takiej funk­cjo­nal­no­ści użyt­kow­nik dostaje maila przy­po­mi­na­ją­cego mu o ini­cja­ty­wie dzień przed wydarzeniem.                

Strategia działań na Facebooku

Dla naszego Klienta z branży doradz­twa biz­ne­so­wego stwo­rzy­li­smy stra­te­gię dzia­łań na Face­bo­oku. Stra­te­gia obej­mo­wała ana­lizę SWOT Klienta w ramach dzia­łań e-marketingowych, grupy doce­lo­wej, celów moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia poprzez social media, spo­soby i kon­kretne pro­po­zy­cje dzia­łań z uwzględ­nie­niem aktyw­no­ści firmy w świe­cie real­nym i moż­li­wo­ści połą­cze­nia tego z dzia­ła­niami inter­ne­to­wymi, co zde­cy­do­wa­nie mogłoby wzmoc­nić dzia­ła­nia PR’owe firmy. Stra­te­gia obej­mo­wała zarówno ana­lizę rynku, kon­ku­ren­cji jak…

czytaj dalej >

Gry na Facebooku

Przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riu­sze, opra­co­wa­li­śmy gra­ficz­nie oraz wdro­ży­li­śmy gry na Face­bo­oku dla jed­nego z naszych Klien­tów. Gry zręcz­no­ściowe bazu­jące na powszech­nie lubia­nych grach Tetris i Memory. Apli­ka­cje miały na celu anga­żo­wać fanów oraz przy­cią­gać kolej­nych do fan­page naszego Klienta.  Cel został osią­gnięty, a gry cie­szyły się dobrą opi­nią wśród użytkowników.

Quiz na Facebooku

Przy­go­to­wa­li­śmy dla jed­nej z naj­więk­szych firm kon­sul­tin­go­wych quiz - kon­kurs na Face­bo­oku. Kon­kurs trwał przez 10 dni i anga­żo­wał użyt­kow­ni­ków oraz przy­cią­gnął nowych.  Codzien­nie o sta­łej godzi­nie uwal­niane były dwa pyta­nia, na które trzeba było odpo­wie­dzieć w jak naj­krót­szym cza­sie.  Pyta­nia aktywne były przez godzinę. Im szyb­ciej ktoś odpo­wie­dział, tym wię­cej dosta­wał punk­tów. Do wygra­nej liczyła się suma punktów…

czytaj dalej >

oferta:

  • Oferta na shoppermarketing

  • Oferta na reklamę w centrach handlowych

  • Oferta na przygotowanie raportów rocznych

  • Oferta audytu komunikacyjnego

Shoppermarketing w TKM Group

Roz­sze­rzamy naszą ofertę o shop­per­mar­ke­ting. W ramach kom­pe­ten­cji nowego zespołu ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu wspar­cia sprze­daży, mer­chan­di­singu, pro­mo­cji kon­su­menc­kich, kon­kur­sów i lote­rii sms-owych. Zapew­niamy pełną obsługę akcji pro­mo­cyj­nych i pro sprze­da­żo­wych począw­szy od kon­cep­cji poprzez kre­ację, pro­duk­cję mate­ria­łów POS/POSM, imple­men­ta­cję, aż po cało­ściową orga­ni­za­cję akcji w tere­nie. Za koor­dy­na­cję zespołu odpo­wie­dzialna będzie Kata­rzyna Orliń­ska, która pro­wa­dzi dzia­ła­nia shop­per­mar­ke­tin­gowe od 2000 roku,…

czytaj dalej >

o nas:

Dzia­łamy od 2005 roku. Naszym pod­sta­wo­wym zało­że­niem jest wyko­rzy­sty­wa­nie efektu syner­gii w celu dostar­cza­nia kom­plek­so­wych roz­wią­zań mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions. Klien­tom ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu komu­ni­ka­cji, BTL, e-marketingu, orga­ni­za­cji even­tów oraz pro­duk­cji gadże­tów rekla­mo­wych. Łączymy nie­stan­dar­dowe kre­acje ze stra­te­gicz­nym myśle­niem i spraw­nym reali­zo­wa­niem zle­co­nych zadań. Rozu­miemy potrzeby naszych Klien­tów, dla­tego potra­fimy odpo­wia­dać na ich ocze­ki­wa­nia i reali­zo­wać wspól­nie zało­żone cele.

Mamy doświad­cze­nie we współ­pracy z Klien­tami z róż­nych sek­to­rów gospo­darki, m.in. branży far­ma­ceu­tycz­nej, finan­so­wej (w tym rynek kapi­ta­łowy – udział w kil­ku­na­stu pro­ce­sach IPO), FMCG, infor­ma­tycz­nej, medycz­nej, pali­wo­wej, roz­ryw­ko­wej i sek­tora kulturalnego.

Teraz cze­kamy na Twoją Firmę. Sprawdź nas.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij