btl : Portfolio

Ogólnopolska akcja promocyjna w centrach M1

Ogól­no­pol­ska akcja pro­mo­cyjna „Wygraj Jeepa Com­passa” roz­po­częła się w Cen­trach Han­dlo­wych M1 w całej Polsce.

Każdy, kto zro­bi zakupy w wybra­nych skle­pach i punk­tach usłu­go­wych za min. 100 zł. może na pod­sta­wie dowodu zakupu wypeł­nić kupon pro­mo­cyjny, co upo­waż­nia go do udziału w loso­wa­niu nagrody głów­nej – Jeepa Compasa.

Jako agen­cja kre­tywna, przy­go­to­wa­li­śmy pełną oprawę gra­ficzną tej akcji pro­mo­cyjnej. W ramach niniej­szego pro­jektu oprócz kre­acji key visual’a istotną rolę ode­grał sprawny dział DTP, który przy­go­to­wał skład gra­ficzny ok. 100 for­ma­tów dużego i małego BTL. Zapro­jek­to­wa­li­śmy mate­riały out­do­orowe, takie jak ban­nery wiszące i bil­l­bo­ardy, które zostały roz­wie­szone w 9 mia­stach Pol­ski. Zaję­li­śmy się kre­acją mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych lote­rii w poszcze­gól­nych cen­trach han­dlo­wych, w tym m.in.: pla­ka­tów, nakle­jek, slim­bo­ar­dów, wykle­jek witryn, koszu­lek pro­mo­cyj­nych. To już kolejny rok naszej współpracy.

Loso­wa­nie nagrody odbę­dzie się dnia 4 marca na tere­nie M1 Marki.

Zimowa Loteria w M1

Od piątku 25 stycz­nia do nie­dzieli 3 marca 2013 roku trwa naj­słyn­niej­sza lote­ria dla klien­tów cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Tra­dy­cyj­nie w każ­dym z 9 cen­trów han­dlo­wych sieci M1 żeby wygrać należy zro­bić zakupy w dowol­nym skle­pie na tere­nie cen­trum na kwotę 100 zł, wypeł­nić kupon lote­ryjny i wrzu­cić go do urny. 3 marca wyło­nieni zostaną zwy­cięzcy. W tym roku do wygra­nia 9 samo­cho­dów Citroën…

czytaj dalej >

Konkurs na cztery kopyta

Na początku grud­nia, w war­szaw­skim ZOO na świat przy­szła samica anty­lopy bongo. Jej dumną mamą jest dzie­się­cio­let­nia anty­lopa o imie­niu Pola. Jako, że Cen­trum Ursy­nów od kilku lat ma zaszczyt i przy­jem­ność opie­ko­wać się Polą – war­szaw­ski ogród zoo­lo­giczny posta­no­wił oddać kwe­stię wyboru imie­nia dla nowo­na­ro­dzo­nej bongo do decy­zji klien­tów ursy­now­skiego cen­trum han­dlo­wego. Klienci Cen­trum Ursy­now  do 5 stycz­nia proponowali…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.btl

o nas:

Wiemy, że war­tość Two­jej marki ma pod­sta­wowe zna­cze­nie w przy­padku budo­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Dla­tego  dobie­rzemy dla niej odpo­wied­nią nazwę, logo, hasło rekla­mowe, adres strony inter­ne­to­wej, ogólny wzór wyglądu oraz prze­kazu mate­ria­łów rekla­mo­wych. Przy­go­tu­jemy dla Cie­bie mate­riały POP, POS, listy rekla­mowe i pro­mo­cję konsumencką.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna Two­jej firmy, ma decy­du­jący wpływ na jej roz­wój. Nasze pro­jekty są świeże i nie­ba­nalne, ponie­waż jeste­śmy ludźmi, dla któ­rych dobry design to pasja. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem - sku­tecz­nie i szybko.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij