bez-kategorii

Polityka plików cookie

Niniej­sza Poli­tyka doty­czy pli­ków “cookies” i odnosi się do strony inter­ne­to­wej www.tkm-group.pl, któ­rej wła­ści­cie­lem jest firma TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Tonkowicz.

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich wyłą­cze­nie może spo­wo­do­wać błędne dzia­ła­nie strony oraz brak dostępu do nie­któ­rych funkcji.

Jakiego rodzaju pli­ków “cookie” uży­wamy i w jaki spo­sób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie
Pliki cookie konieczne do prze­pro­wa­dze­nia pod­sta­wo­wych czyn­no­ści w ser­wi­sie, takich, jak trans­ak­cje itp. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika aż do momentu ręcz­nego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwa­la­jące zapa­mię­tać wybory doko­nane przez Użyt­kow­nika i uży­wane m.in. przy logo­wa­niu. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia z ser­wisu lub zamknię­cia przeglądarki.

Pliki cookie słu­żące do ana­liz
Pliki cookie pozwa­la­jące zbie­rać dane zwią­zane ze spo­so­bem korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, w tym tre­ści kli­kane przez użyt­kow­nika pod­czas prze­glą­da­nia witryny, i umoż­li­wia­jące ulep­sza­nie dzia­ła­nia oraz struk­tury serwisu.

Pliki cookie uży­wane do tar­ge­to­wa­nia
Pliki cookie zapa­mię­tu­jące infor­ma­cje doty­czące korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, umoż­li­wia­jące pro­po­no­wa­nie użyt­kow­ni­kom pro­mo­cji i innych infor­ma­cji dosto­so­wa­nych do ich preferencji.

Usu­wa­nie pli­ków “cookies”

Każdy rodzaj prze­glą­darki ofe­ruje moż­li­wość blo­ko­wa­nia i kaso­wa­nia pli­ków cookie. Wię­cej infor­ma­cji na temat zarzą­dza­nia pli­kami cookie można uzy­skać, korzy­sta­jąc z poniż­szych linków:

Inter­net Explo­rer
Mozilla
Google Chrome
Opera
Apple Safari

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Nad­rzędną zasadą poli­tyki pry­wat­no­ści na stro­nie www.tkm-group.pl (dalej “Ser­wis”) pro­wa­dzo­nej przez TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz (dalej „TKM“) jest prze­strze­ga­nie wszel­kich obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce prze­pi­sów prawa doty­czą­cych pry­wat­no­ści i ochrony danych (w tym m.in. Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku z póź­niej­szymi zmia­nami). Niniej­sza poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje, jak TKM chroni pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków podczas…

czytaj dalej >

Jak wizerunek oraz jakość marki potrafią wyróżnić się na rynku?

Marka firmy to coś wię­cej niż usługa czy pro­dukt. To wia­ry­god­ność, repu­ta­cja i jej wize­ru­nek w oto­cze­niu. Dobra opi­nia ryn­kowa – to naj­cen­niej­szy kapi­tał firmy i prze­waga nad kon­ku­ren­cją. W dzi­siej­szej sytu­acji ryn­ko­wej wize­ru­nek jest jed­nym z naj­war­to­ściow­szych akty­wów. Mamy bowiem sytu­ację, w któ­rej w celu zaspo­ko­je­nia tych samych potrzeb wytwa­rza­nych jest wiele podob­nych pro­duk­tów czy usług. W takich warun­kach to właśnie…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.bez-kategorii

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij