bez-kategorii

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nad­rzędną zasadą poli­tyki pry­wat­no­ści na stro­nie www.tkm-group.pl (dalej “Ser­wis”) pro­wa­dzo­nej przez TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz (dalej „TKM“) jest prze­strze­ga­nie wszel­kich obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce prze­pi­sów prawa doty­czą­cych pry­wat­no­ści i ochrony danych (w tym m.in. Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku z póź­niej­szymi zmia­nami). Niniej­sza poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje, jak TKM chroni pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków pod­czas prze­glą­da­nia ser­wisu www.tkm-group.pl (dalej „Serwis“).oraz wypeł­nia­nia zawar­tych w nim ormu­la­rzy kontaktowych.

TKM doło­żył wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić Ser­wi­sowi, jak naj­wyż­szą jakość i war­tość infor­ma­cyjną. Jed­nakże TKM nie udziela żad­nej rękojmi ani gwa­ran­cji. TKM nie jest w żad­nym przy­padku odpo­wie­dzialny za jaką­kol­wiek szkodę (łącz­nie ze szko­dami z tytułu utraty zysków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem firmy lub innych strat) będącą następ­stwem korzy­sta­nia z infor­ma­cji zawar­tych w ser­wi­sie. Wydawca nie ponosi też odpo­wie­dzial­no­ści za szkody wyni­ka­jące z wadli­wie funk­cjo­nu­ją­cych stron serwisu.

Żadna część Ser­wisu (poszcze­gól­nych doku­men­tów i pli­ków) nie może być powie­lana lub roz­po­wszech­niana w jakiej­kol­wiek for­mie i w jaki­kol­wiek spo­sób (elek­tro­niczny lub mecha­niczny) włącz­nie z kopio­wa­niem, dru­ko­wa­niem, foto­ko­pio­wa­niem, nagry­wa­niem na taśmy, dys­kietki, płyty CD-ROM lub przy uży­ciu innych sys­te­mów i środ­ków, bez pisem­nej lub mailo­wej zgody wydawcy.

W Ser­wi­sie zawarte są publi­ka­cje stwo­rzone przez TKM, lub zwią­zane z jej dzia­łal­no­ścią na rzecz klien­tów i part­ne­rów TKM, a więc chro­nione pra­wem autor­skim i ich uży­wa­nie jest łama­niem prawa polskiego.

ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzy­sta­jąc z Ser­wisu lub prze­ka­zu­jąc nam swoje dane oso­bowe, użyt­kow­nik wyraża zgodę na gro­ma­dze­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie i ujaw­nia­nie swych danych oso­bo­wych w spo­sób wska­zany w niniej­szej Poli­tyce Prywatności.

DANE OSOBOWE
W cza­sie korzy­sta­nia z Ser­siwu można zostać popro­szo­nym o poda­nie wybra­nych danych oso­bo­wych poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza lub w inny spo­sób. Dane, o które będziesz pro­szony, to w więk­szo­ści przy­pad­ków imię i adres e-mail. Brak poda­nia wyma­ga­nych danych zablo­kuje czyn­ność, którą te dane doty­czyły jeśli nie­podane dane są wyma­gane do jej popraw­nego wykonania.

GROMADZENIE STATYSTYK
Ser­wis moni­to­ro­wany jest sys­te­mem Google Ana­ly­tics, który zbiera adresy IP i infor­ma­cje prze­sy­łane przez prze­glą­darkę inter­nau­tów odwie­dza­ją­cych Ser­wis, celem wyróż­nie­nia poje­dyn­czych inter­nau­tów oraz odróż­nie­nia nowych od powra­ca­ją­cych. Infor­ma­cje zbie­rane w cza­sie bada­nia nie są ujaw­niane jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim ani w for­mie prze­two­rzo­nej, ani w postaci danych źró­dło­wych. Korzy­stamy z „cia­ste­czek” (ang. cookies), które są pli­kami tek­sto­wymi zapi­sy­wa­nymi na Twoim kom­pu­te­rze w celu zbie­ra­nia stan­dar­do­wych infor­ma­cji o logo­wa­niu oraz zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków. Dane te są cał­ko­wi­cie ano­ni­mowe. Cia­steczka nie mogą być wyko­rzy­sty­wane do pozy­ska­nia danych z Two­jego twar­dego dysku, Two­jego adresu email, czy też doty­czą­cych Cie­bie danych oso­bo­wych. Infor­ma­cje, jakie cia­steczka gene­rują o Two­jej aktyw­no­ści na stro­nie (włącz­nie z Twoim adre­sem IP) są prze­sy­łane do Google. Infor­ma­cje te są następ­nie wyko­rzy­sty­wane do oceny spo­sobu korzy­sta­nia ze strony przez użyt­kow­nika oraz do opra­co­wa­nia rapor­tów sta­ty­stycz­nych doty­czą­cych aktyw­no­ści na stro­nie. TKM nigdy nie użyje wspo­mnia­nych wyżej narzę­dzi ana­li­tycz­nych (nie pozwoli na to rów­nież oso­bom trze­cim) w celu śle­dze­nia lub zbie­ra­nia danych oso­bo­wych osób odwie­dza­ją­cych witrynę. Google nie będzie łączył Two­jego adresu IP z innymi danymi, jakie posiada. Ani TKM ani Google nie będą łączyć ani pró­bo­wać łączyć adresu IP z danymi użyt­kow­nika kom­pu­tera. Nie będziemy łączyć danych zebra­nych na tej stro­nie z żad­nymi danymi oso­bo­wymi z innych źró­deł, o ile wspo­mniane wyżej infor­ma­cje nie zostaną jaw­nie zamiesz­czone przez ich właściciela.

Wszyst­kie znaki fir­mowe i nazwy pro­duk­tów zamiesz­czone w Ser­wi­sie, pro­wa­dzo­nym przez TKM są wła­sno­ścią danych firm i pod­le­gają ochro­nie praw­nej na mocy Ustawy o Ochro­nie Praw Autor­skich. Znaki fir­mowe znaj­du­jące się na tej stro­nie, zostały załą­czone wyłącz­nie w celach infor­ma­cyj­nych i w żaden spo­sób nie naru­szają praw firm będą­cych ich właścicielami.

Polityka plików cookie

Niniej­sza Poli­tyka doty­czy pli­ków “cookies” i odnosi się do strony inter­ne­to­wej www.tkm-group.pl, któ­rej wła­ści­cie­lem jest firma TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz. Czym są pliki “cookies”? Pliki “cookies” to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich…

czytaj dalej >

Jak wizerunek oraz jakość marki potrafią wyróżnić się na rynku?

Marka firmy to coś wię­cej niż usługa czy pro­dukt. To wia­ry­god­ność, repu­ta­cja i jej wize­ru­nek w oto­cze­niu. Dobra opi­nia ryn­kowa – to naj­cen­niej­szy kapi­tał firmy i prze­waga nad kon­ku­ren­cją. W dzi­siej­szej sytu­acji ryn­ko­wej wize­ru­nek jest jed­nym z naj­war­to­ściow­szych akty­wów. Mamy bowiem sytu­ację, w któ­rej w celu zaspo­ko­je­nia tych samych potrzeb wytwa­rza­nych jest wiele podob­nych pro­duk­tów czy usług. W takich warun­kach to właśnie…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.bez-kategorii

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij