pr: Newsy : Portfolio

PR dla Kwadratu

Teatr KWADRAT powstał w 1975 roku, pod zwierzch­nic­twem Edwarda Dzie­woń­skiego.   Od początku swo­jej dzia­łal­no­ści na jego deskach wystę­po­wało wielu wybit­nych akto­rów, min. Janusz Gajos, Krzysz­tof Kowa­lew­ski, Ewa Wiśniew­ska. Od 2010 roku dyrek­to­rem teatru jest Andrzej Nej­man. KWADRAT pro­wa­dzi dzia­łal­ność objazdową- regu­lar­nie gości na sce­nach wielu teatrów w Pol­sce, ale także w Chi­cago, Nowym Jorku, Toronto, Sztok­hol­mie, Lon­dy­nie a nawet w Austra­lii. Na deskach teatru poja­wiają się sztuki zarówno pol­skich, jak i fran­cu­skich, ame­ry­kań­skich oraz angiel­skich twór­ców. Obec­nie na sce­nie można zoba­czyć m.in. Kata­rzynę Glinkę, Martę Żmudę – Trze­bia­tow­ską, Ewę Wencel, Ewę Zię­tek, Jana Kobu­szew­skiego, Andrzeja Kop­czyń­skiego, Pawła Mała­szyń­skiego i Marka Siu­dyma. Współ­praca ma na celu wzmoc­nie­nie pozy­tyw­nego wize­runku insty­tu­cji. TKM Group odpo­wiada za  doradz­two stra­te­giczne w zakre­sie PR, utrzy­my­wa­nie bie­żą­cych kon­tak­tów z mediami oraz wspar­cie w obsza­rze social media. Bazu­jąc na pozy­tyw­nych reko­men­da­cjach innych klien­tów TKM GROUP oraz kom­pe­ten­cji zespołu w pro­wa­dze­niu pro­jek­tów o podob­nym pro­filu, mie­li­śmy przy­jem­ność być zapro­szeni do współ­pracy przez samego klienta.  Trak­tu­jemy to jako duże wyróż­nie­nie i zobo­wią­za­nie w dal­szej współpracy.

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij