e-marketing : Portfolio

Quiz na Facebooku

Przy­go­to­wa­li­śmy dla jed­nej z naj­więk­szych firm kon­sul­tin­go­wych quiz - kon­kurs na Face­bo­oku. Kon­kurs trwał przez 10 dni i anga­żo­wał użyt­kow­ni­ków oraz przy­cią­gnął nowych.  Codzien­nie o sta­łej godzi­nie uwal­niane były dwa pyta­nia, na które trzeba było odpo­wie­dzieć w jak naj­krót­szym cza­sie.  Pyta­nia aktywne były przez godzinę. Im szyb­ciej ktoś odpo­wie­dział, tym wię­cej dosta­wał punk­tów. Do wygra­nej liczyła się suma punk­tów z 10 dni.

Celem quizu było zdo­by­cie nowych fanów dla Klienta oraz pro­mo­cja kon­kur­sów, które miały miej­sce w “realu”. Naszą rolą było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza, gra­fiki, napi­sa­nie apli­ka­cji pod Face­bo­oka oraz wdro­że­nie. Quiz przy­go­to­wany był zgod­nie z regu­la­mi­nem Face­bo­oka i przy­niósł kil­ka­set nowych fanów. Grupą doce­lową byli bar­dzo kon­kretni stu­denci z wybra­nych kie­run­ków i okre­ślo­nych zain­te­re­so­wań, dla­tego też tema­tyka  quizu była  mery­to­ryczna i spe­cy­ficzna. To też wpły­nęło na ilość nowych fanów, jed­nak od początku zało­że­niem była jakość, a nie ilość.

 

e-publikacja sposobem na optymalizację kosztów produkcji

e-Publish (e-book lub e-broszura) to cyfrowe mul­ti­me­dialne publi­ka­cje, pozwa­la­jące na opty­ma­li­za­cję kosz­tów pro­mo­cji Two­ich pro­duk­tów w for­mie wir­tu­al­nych kata­lo­gów, bro­szur bądź innej. Od publi­ka­cji dru­ko­wa­nych róż­nią się moż­li­wo­ścią pre­zen­ta­cji mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych oraz inte­rak­tyw­nych, takich jak: audio i video, linki do stron www, kanały RSS, for­mu­la­rze, sub­skryp­cję i wiele innych funk­cjo­nal­no­ści, które pod­no­szą war­tość tra­dy­cyj­nego kata­logu do rangi multimedialnej…

czytaj dalej >

Kalendarz Dobrych Wydarzeń - aplikacja na Facebooku

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję - kalen­darz wyda­rzeń dla jed­nego z naszych Klien­tów. Kalen­darz jest apli­ka­cją na Face­bo­oku z CMS’em dla Klienta, który samo­dziel­nie może wpi­sy­wać wyda­rze­nia.  Użyt­kow­nicy korzy­sta­jący z kalen­da­rza mogą sko­rzy­stać z opcji “Przy­po­mnij mi o wyda­rze­niu”. Po wybra­niu takiej funk­cjo­nal­no­ści użyt­kow­nik dostaje maila przy­po­mi­na­ją­cego mu o ini­cja­ty­wie dzień przed wydarzeniem.                

<< powrót do tkm.e-marketing

o nas:

W TKM E-marketing dosto­so­wu­jemy moż­li­wo­ści inter­netu do Two­ich potrzeb. Po ich pozna­niu pod­po­wiemy Ci, jakie dzia­ła­nia będą naj­ko­rzyst­niej­sze w ramach usta­lo­nego budżetu. Stwo­rzymy cie­kawą, uży­teczną i łatwą w nawi­ga­cji stronę www. Przy­go­tu­jemy nie­sza­blo­nowy e-maling i new­slet­ter, a także zor­ga­ni­zu­jemy ich wysyłkę. Wyko­namy ban­nery i popro­wa­dzimy kam­pa­nie e-marketingowe – od pomy­słu po zba­da­nie sku­tecz­no­ści. Stwo­rzymy dla Two­jej marki stra­te­gię obec­no­ści na Face­bo­oku i innych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Spraw­nie dzia­łamy także w mar­ke­tingu moblil­nym two­rząc apli­ka­cje biz­ne­sowe, mar­ke­tin­gowe i użyt­kowe. Opra­co­wu­jemy rów­nież inte­rak­tywne publi­ka­cje inter­ne­towe w ePu­bli­shu, e-booki i e-wydania gazet.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij