newsy:

Zimowa Loteria w M1

Od piątku 25 stycz­nia do nie­dzieli 3 marca 2013 roku trwa naj­słyn­niej­sza lote­ria dla klien­tów cen­trów han­dlo­wych w Pol­sce. Tra­dy­cyj­nie w każ­dym z 9 cen­trów han­dlo­wych sieci M1 żeby wygrać należy zro­bić zakupy w dowol­nym skle­pie na tere­nie cen­trum na kwotę 100 zł, wypeł­nić kupon lote­ryjny i wrzu­cić go do urny. 3 marca wyło­nieni zostaną zwy­cięzcy. W tym roku do wygra­nia 9 samo­cho­dów Citroën…

czytaj dalej >

Konkurs na cztery kopyta

Na początku grud­nia, w war­szaw­skim ZOO na świat przy­szła samica anty­lopy bongo. Jej dumną mamą jest dzie­się­cio­let­nia anty­lopa o imie­niu Pola. Jako, że Cen­trum Ursy­nów od kilku lat ma zaszczyt i przy­jem­ność opie­ko­wać się Polą – war­szaw­ski ogród zoo­lo­giczny posta­no­wił oddać kwe­stię wyboru imie­nia dla nowo­na­ro­dzo­nej bongo do decy­zji klien­tów ursy­now­skiego cen­trum han­dlo­wego. Klienci Cen­trum Ursy­now  do 5 stycz­nia proponowali…

czytaj dalej >

Kampanie sezonowe dla Centrum Ursynów

Opie­ra­jąc się na zwie­rzę­cej kon­cep­cji kam­pa­nii rekla­mo­wej Cen­trum Ursy­nów, przy­go­to­wa­li­śmy lay­out jesienny i zimowy.

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

Raport roczny - uzupełnienie działań komunikacyjnych

Dosko­na­łym narzę­dziem pro­mo­cji i wzmoc­nie­nia wize­runku firmy jest odpo­wied­nio przy­go­to­wany raport roczny. W TKM Group opra­co­wu­jemy raporty w opar­ciu o naj­lep­sze wzorce świa­to­wego desi­gnu. Cel przy­go­to­wy­wa­nia raportu rocz­nego. Osią­gamy okre­ślony cel i pre­zen­tu­jemy roczne osią­gnię­cia firmy, przy­go­to­wu­jąc raporty zgod­nie z przy­ję­tymi zało­że­niami, zarówno pod wzglę­dem gra­ficz­nym, jak i redak­cyj­nym. Dla naszych Klien­tów przy­go­to­wu­jemy indy­wi­du­alne pro­jekty rapor­tów, dosto­so­wane do branży i cha­rak­te­ry­styki ich działalności.…

czytaj dalej >

Oferta marketingowa dla centrów handlowych

Dążysz do pozy­cji lidera w branży? Dzięki naszemu wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu w obsłu­dze cen­trów han­dlo­wych pozna­li­śmy spe­cy­fikę branży i wiemy jak sku­tecz­nie się w niej poru­szać. Naszym dodat­ko­wym atu­tem jest wza­jemna syner­gia w zakre­sie dzia­łań BTL, e-marketingu,  pro­duk­cji gadże­tów rekla­mo­wych, orga­ni­za­cji even­tów i public rela­tions. Korzy­sta­jąc z naszego doświad­cze­nia i spo­sobu dzia­ła­nia zbu­du­jesz i umoc­nisz swoją pozy­cję na rynku. Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do szerszej…

czytaj dalej >

o nas:

Wiemy, że war­tość Two­jej marki ma pod­sta­wowe zna­cze­nie w przy­padku budo­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Dla­tego  dobie­rzemy dla niej odpo­wied­nią nazwę, logo, hasło rekla­mowe, adres strony inter­ne­to­wej, ogólny wzór wyglądu oraz prze­kazu mate­ria­łów rekla­mo­wych. Przy­go­tu­jemy dla Cie­bie mate­riały POP, POS, listy rekla­mowe i pro­mo­cję konsumencką.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna Two­jej firmy, ma decy­du­jący wpływ na jej roz­wój. Nasze pro­jekty są świeże i nie­ba­nalne, ponie­waż jeste­śmy ludźmi, dla któ­rych dobry design to pasja. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem. Two­rze­nie jest dla nas przy­godą i przy­jem­no­ścią, dla­tego dzia­łamy z entu­zja­zmem - sku­tecz­nie i szybko.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij