newsy:

Kalendarz Dobrych Wydarzeń - aplikacja na Facebooku

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję - kalen­darz wyda­rzeń dla jed­nego z naszych Klien­tów. Kalen­darz jest apli­ka­cją na Face­bo­oku z CMS’em dla Klienta, który samo­dziel­nie może wpi­sy­wać wyda­rze­nia.  Użyt­kow­nicy korzy­sta­jący z kalen­da­rza mogą sko­rzy­stać z opcji “Przy­po­mnij mi o wyda­rze­niu”. Po wybra­niu takiej funk­cjo­nal­no­ści użyt­kow­nik dostaje maila przy­po­mi­na­ją­cego mu o ini­cja­ty­wie dzień przed wydarzeniem.                

Quiz na Facebooku

Przy­go­to­wa­li­śmy dla jed­nej z naj­więk­szych firm kon­sul­tin­go­wych quiz - kon­kurs na Face­bo­oku. Kon­kurs trwał przez 10 dni i anga­żo­wał użyt­kow­ni­ków oraz przy­cią­gnął nowych.  Codzien­nie o sta­łej godzi­nie uwal­niane były dwa pyta­nia, na które trzeba było odpo­wie­dzieć w jak naj­krót­szym cza­sie.  Pyta­nia aktywne były przez godzinę. Im szyb­ciej ktoś odpo­wie­dział, tym wię­cej dosta­wał punk­tów. Do wygra­nej liczyła się suma punktów…

czytaj dalej >

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

  • Portfolio E-marketing

Social Media w Instytucji Kultury

W lutym prze­pro­wa­dzi­li­śmy autor­skie szko­le­nie dla Punktu Kon­tak­to­wego ds. Kul­tury i Punktu Kon­tak­to­wego Europa dla Oby­wa­teli w zakre­sie obec­no­ści insty­tu­cji kul­tury w social media ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Facebook’a. Oba Punkty dzia­łają w struk­tu­rze Insty­tutu Adama Mic­kie­wi­cza i zaj­mują się pro­mo­cją w Pol­sce wybra­nych pro­gra­mów  unij­nych. Pod­czas szko­le­nia szcze­gólny nacisk poło­żono na kwe­stię funk­cji i per­spek­tyw roz­woju mediów spo­łecz­no­ścio­wych, obec­no­ści insty­tu­cji kul­tury na Facebook’u…

czytaj dalej >

o nas:

W TKM E-marketing dosto­so­wu­jemy moż­li­wo­ści inter­netu do Two­ich potrzeb. Po ich pozna­niu pod­po­wiemy Ci, jakie dzia­ła­nia będą naj­ko­rzyst­niej­sze w ramach usta­lo­nego budżetu. Stwo­rzymy cie­kawą, uży­teczną i łatwą w nawi­ga­cji stronę www. Przy­go­tu­jemy nie­sza­blo­nowy e-maling i new­slet­ter, a także zor­ga­ni­zu­jemy ich wysyłkę. Wyko­namy ban­nery i popro­wa­dzimy kam­pa­nie e-marketingowe – od pomy­słu po zba­da­nie sku­tecz­no­ści. Stwo­rzymy dla Two­jej marki stra­te­gię obec­no­ści na Face­bo­oku i innych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Spraw­nie dzia­łamy także w mar­ke­tingu moblil­nym two­rząc apli­ka­cje biz­ne­sowe, mar­ke­tin­gowe i użyt­kowe. Opra­co­wu­jemy rów­nież inte­rak­tywne publi­ka­cje inter­ne­towe w ePu­bli­shu, e-booki i e-wydania gazet.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij