newsy:

Event otwarcia dla Samsung Electronics Polska

W marcu 2013 TKM Group miało przy­jem­ność współ­pra­co­wać z Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska przy orga­ni­za­cji i koor­dy­na­cji eventu otwar­cia Cen­trum Badawczo-Rozwojowego w Łodzi. Jest to jeden z trzech takich punk­tów obec­nych na mapie Pol­ski, obok pla­có­wek w War­sza­wie i Pozna­niu. Zespół naszych kon­sul­tan­tów był odpo­wie­dzialny za kom­plek­sową reali­za­cję wyda­rze­nia: aran­ża­cję, przy­go­to­wa­nie sce­no­gra­fii i oprawy muzycz­nej, a także pełną obsługę tech­niczną i mul­ti­me­dialną imprezy. Nowe biuro…

czytaj dalej >

Imprezy firmowe

W sierp­niu nasze struk­tury powięk­szyły się o dział tkm.events. Nasi kon­sul­tanci posia­dają bogatą wie­dzę w dzie­dzi­nie aktu­al­nych tren­dów w branży even­to­wej. Wiemy, że pro­mo­wa­nie marki, pro­duktu, czy też nale­żyte cele­bro­wa­nie osią­gnięć firmy jako cało­ści jest jej nie­odzow­nym ele­men­tem, sta­no­wią­cym o dal­szym suk­ce­sie na rynku. Two­jej fir­mie pomo­żemy zor­ga­ni­zo­wać: pik­niki, festyny, imprezy ple­ne­rowe, jubi­le­usze, rocz­nice, gale, ban­kiety, bale, coc­ta­ile, imprezy oko­licz­no­ściowe, wigi­lie fir­mowe, mikołajki,…

czytaj dalej >

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

Oferta dla galerii handlowych

Przy­go­to­wa­li­śmy nie­po­wta­rzalną ofertę dla gigan­tów rynku komer­cyj­nego, jakimi są cen­tra i gale­rie han­dlowe. Oferu­jemy pełen wachlarz usług i nie­skoń­czone moż­li­wo­ści orga­ni­za­cji wszel­kiego rodzaju wyda­rzeń skon­cen­tro­wa­nych na umoc­nie­niu pozy­cji cen­trum wobec kon­ku­ren­cji, zado­wo­le­niu najem­ców, zwięk­sze­niu sprze­daży i stwo­rze­niu otwar­tego i przy­ja­znego wize­runku wśród klien­tów.  Moty­wem prze­wod­nim naszego dzia­ła­nia są akcje pro-sprzedażowe, nasta­wione na pozy­ska­nie klienta. Dbamy o ory­gi­nal­ność i spój­ność dzia­ła­nia, ukazujemy…

czytaj dalej >

o nas:

W TKM EVENT gwa­ran­tu­jemy Klien­tom ory­gi­nalne roz­wią­za­nia even­towe oraz sku­teczną reali­za­cję zamie­rzo­nych celów. Do każ­dego zle­ce­nia pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie, przy­go­to­wu­jemy uni­kalny pro­gram wyda­rze­nia, wyszu­ku­jemy ory­gi­nalne miej­sce, zapew­niamy kom­fort i bez­pie­czeń­stwo. Wiemy, jak za pomocą eventu wzmoc­nić wize­ru­nek Two­jej firmy, jak zmo­ty­wo­wać zespół do dzia­ła­nia, jak osią­gnąć zamie­rzony cel pod­czas spo­tkań biz­ne­so­wych,  jak dzia­łać, aby eventy nie prze­szły bez echa.

W naszej ofer­cie znaj­dziesz m.in.: imprezy fir­mowe, team­bu­il­ding / imprezy inte­gra­cyjne, oga­ni­za­cję spo­tkań biz­ne­so­wych, brand events i dużo dużo więcej.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij