newsy:

Torby reklamowe dla Samsung

Klient: Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska Akcja pro­mu­jąca więk­szą o 60 litrów lodówkę Torba, na któ­rej można wydru­ko­wać wszystko, w dosko­na­łej jako­ści? Takie zało­że­nie przy­ję­li­śmy reali­zu­jąc pro­jekt torby, którą wypro­du­ko­wa­li­śmy dla Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska. Torby zostały roz­dy­stry­bu­owane do sieci skle­pów Piotr i Paweł na tere­nie War­szawy w ramach akcji pro­mu­ją­cej więk­szą o 60 litrów lodówkę. Ele­men­tem pod­no­szą­cym stan­dard pro­jektu, o który zadba­li­śmy, jest…

czytaj dalej >

MP3 dla Tymbark

Klient: Maspex Akcja: nagroda dla deta­li­stów Gadżety elek­tro­niczne: odtwa­rza­cze MP3 w indy­wi­du­al­nym kształ­cie Pomysł na nie­po­wta­rzalny i nie­ste­re­oty­powy gadżet? Indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­wany odtwa­rzacz MP3, który może przy­jąć dowolną formę. Ten w kształ­cie kap­sla Tym­barku wypro­du­ko­wa­li­śmy dla Maspex. Zada­nie roz­po­częło się od stwo­rze­nia nowej formy w naszej agen­cji w Chi­nach i wyko­na­niu pro­to­typu pod czuj­nym okiem działu kon­troli jako­ści. Zapro­gra­mo­wa­li­śmy go i zapro­jek­to­wa­li­śmy niestandardowy…

czytaj dalej >

Parasolki dla Orange

W poło­wie kwiet­nia w War­sza­wie na placu Defi­lad odbyła się akcja Orange, zor­ga­ni­zo­wana przez firmę Bra­in­shake,  infor­mu­jąca o połą­cze­niu Orange i Tele­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej SA. Na potrzeby akcji przy­go­to­wa­li­śmy 5 000 poma­rań­czo­wych para­so­lek Orange, które roz­da­wane były prze­chod­niom, pod­czas wie­czoru peł­nego atrak­cji, takich jak: kon­cert na dachu  restau­ra­cji oraz pokaz sztucz­nych ogni.

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij