newsy:

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Event otwarcia dla Samsung Electronics Polska

W marcu 2013 TKM Group miało przy­jem­ność współ­pra­co­wać z Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska przy orga­ni­za­cji i koor­dy­na­cji eventu otwar­cia Cen­trum Badawczo-Rozwojowego w Łodzi. Jest to jeden z trzech takich punk­tów obec­nych na mapie Pol­ski, obok pla­có­wek w War­sza­wie i Pozna­niu. Zespół naszych kon­sul­tan­tów był odpo­wie­dzialny za kom­plek­sową reali­za­cję wyda­rze­nia: aran­ża­cję, przy­go­to­wa­nie sce­no­gra­fii i oprawy muzycz­nej, a także pełną obsługę tech­niczną i mul­ti­me­dialną imprezy. Nowe biuro…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

  • Oferta na shoppermarketing

  • Oferta na reklamę w centrach handlowych

  • Oferta na przygotowanie raportów rocznych

  • Oferta audytu komunikacyjnego

Shoppermarketing w TKM Group

Roz­sze­rzamy naszą ofertę o shop­per­mar­ke­ting. W ramach kom­pe­ten­cji nowego zespołu ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu wspar­cia sprze­daży, mer­chan­di­singu, pro­mo­cji kon­su­menc­kich, kon­kur­sów i lote­rii sms-owych. Zapew­niamy pełną obsługę akcji pro­mo­cyj­nych i pro sprze­da­żo­wych począw­szy od kon­cep­cji poprzez kre­ację, pro­duk­cję mate­ria­łów POS/POSM, imple­men­ta­cję, aż po cało­ściową orga­ni­za­cję akcji w tere­nie. Za koor­dy­na­cję zespołu odpo­wie­dzialna będzie Kata­rzyna Orliń­ska, która pro­wa­dzi dzia­ła­nia shop­per­mar­ke­tin­gowe od 2000 roku,…

czytaj dalej >

o nas:

Dzia­łamy od 2005 roku. Naszym pod­sta­wo­wym zało­że­niem jest wyko­rzy­sty­wa­nie efektu syner­gii w celu dostar­cza­nia kom­plek­so­wych roz­wią­zań mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions. Klien­tom ofe­ru­jemy dzia­ła­nia z zakresu komu­ni­ka­cji, BTL, e-marketingu, orga­ni­za­cji even­tów oraz pro­duk­cji gadże­tów rekla­mo­wych. Łączymy nie­stan­dar­dowe kre­acje ze stra­te­gicz­nym myśle­niem i spraw­nym reali­zo­wa­niem zle­co­nych zadań. Rozu­miemy potrzeby naszych Klien­tów, dla­tego potra­fimy odpo­wia­dać na ich ocze­ki­wa­nia i reali­zo­wać wspól­nie zało­żone cele.

Mamy doświad­cze­nie we współ­pracy z Klien­tami z róż­nych sek­to­rów gospo­darki, m.in. branży far­ma­ceu­tycz­nej, finan­so­wej (w tym rynek kapi­ta­łowy – udział w kil­ku­na­stu pro­ce­sach IPO), FMCG, infor­ma­tycz­nej, medycz­nej, pali­wo­wej, roz­ryw­ko­wej i sek­tora kulturalnego.

Teraz cze­kamy na Twoją Firmę. Sprawdź nas.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij