newsy:

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

Jak wizerunek oraz jakość marki potrafią wyróżnić się na rynku?

Marka firmy to coś wię­cej niż usługa czy pro­dukt. To wia­ry­god­ność, repu­ta­cja i jej wize­ru­nek w oto­cze­niu. Dobra opi­nia ryn­kowa – to naj­cen­niej­szy kapi­tał firmy i prze­waga nad kon­ku­ren­cją. W dzi­siej­szej sytu­acji ryn­ko­wej wize­ru­nek jest jed­nym z naj­war­to­ściow­szych akty­wów. Mamy bowiem sytu­ację, w któ­rej w celu zaspo­ko­je­nia tych samych potrzeb wytwa­rza­nych jest wiele podob­nych pro­duk­tów czy usług. W takich warun­kach to właśnie…

czytaj dalej >

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

Audyt komunikacyjny w branży doradztwa finansowego

Wize­ru­nek… Dla insty­tu­cji dora­dza­ją­cych finan­sowo, wize­ru­nek to kapi­tał o naj­wyż­szej war­to­ści. Szcze­gól­nie teraz, kiedy spo­wol­nie­nie gospo­dar­cze prze­kłada się na kon­dy­cję firm z branży, ważne jest utrzy­ma­nie wia­ry­god­nej pozy­cji. Spe­cy­fika rynku… Rynek doradz­twa jest młody, ale o bar­dzo dyna­micz­nym tem­pie roz­woju i nie­zwy­kle agre­syw­nym wzro­ście kon­ku­ren­cji. Male­jący popyt na usługi dorad­cze tą kon­ku­ren­cyj­ność wyraź­nie zaostrza. Tym bar­dziej, że więk­szość firm…

czytaj dalej >

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij