newsy:

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Gala Vidical 2013

7 lutego pod­czas uro­czy­stej gali w Domu Arty­sty Pla­styka pozna­li­śmy Lau­re­atów IX Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych VIDICAL 2013. TKM Group było Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym tego wyda­rze­nia. Jak co roku, i tym razem zgło­siło się do wiele pre­sti­żo­wych firm, a także spore grono zna­nych i cenio­nych arty­stów. Więk­szość z prac zakwa­li­fi­ko­wa­nych na kon­kurs wyróż­nia się ory­gi­nal­nym pomy­słem i wysoką jako­ścią wykonania.…

czytaj dalej >

Feliksy Warszawskie

29 paź­dzier­nika 2012 roku, w hotelu Polo­nia Palace, odbyła się uro­czy­sta gala wrę­cze­nia Felik­sów War­szaw­skich. W tym roku hono­rową funk­cję gospo­da­rza ple­bi­scytu objął Teatr Kwa­drat im. Edwarda Dzie­woń­skiego w War­sza­wie, z któ­rym TKM Group ma przy­jem­ność współ­pra­co­wać w obsza­rze obsługi PR. Uro­czy­stość popro­wa­dzili akto­rzy sceny teatru Kwadrat- Andrzej Nej­man i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Nagrody przy­zna­wane są corocz­nie przez war­szaw­skie śro­do­wi­sko teatralne aktorom…

czytaj dalej >

Dowiedz się więcej...
<< powrót do strony głównej

oferta:

Audyt komunikacyjny w branży doradztwa finansowego

Wize­ru­nek… Dla insty­tu­cji dora­dza­ją­cych finan­sowo, wize­ru­nek to kapi­tał o naj­wyż­szej war­to­ści. Szcze­gól­nie teraz, kiedy spo­wol­nie­nie gospo­dar­cze prze­kłada się na kon­dy­cję firm z branży, ważne jest utrzy­ma­nie wia­ry­god­nej pozy­cji. Spe­cy­fika rynku… Rynek doradz­twa jest młody, ale o bar­dzo dyna­micz­nym tem­pie roz­woju i nie­zwy­kle agre­syw­nym wzro­ście kon­ku­ren­cji. Male­jący popyt na usługi dorad­cze tą kon­ku­ren­cyj­ność wyraź­nie zaostrza. Tym bar­dziej, że więk­szość firm…

czytaj dalej >

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij