e-marketing: Newsy

Strategia działań na Facebooku

Dla naszego Klienta z branży doradz­twa biz­ne­so­wego stwo­rzy­li­smy stra­te­gię dzia­łań na Face­bo­oku. Stra­te­gia obej­mo­wała ana­lizę SWOT Klienta w ramach dzia­łań e-marketingowych, grupy doce­lo­wej, celów moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia poprzez social media, spo­soby i kon­kretne pro­po­zy­cje dzia­łań z uwzględ­nie­niem aktyw­no­ści firmy w świe­cie real­nym i moż­li­wo­ści połą­cze­nia tego z dzia­ła­niami inter­ne­to­wymi, co zde­cy­do­wa­nie mogłoby wzmoc­nić dzia­ła­nia PR’owe firmy.

Stra­te­gia obej­mo­wała zarówno ana­lizę rynku, kon­ku­ren­cji jak i porad prak­tycz­nych doty­czą­cych wyglądu i spo­sobu anga­żo­wa­nia spo­łecz­no­ści oraz moż­li­wo­ści jej wyko­rzy­sta­nia w celu budo­wa­nia wize­runku firmy jako pra­co­dawcy i spe­cja­li­sty w swo­jej branży. Klient otrzy­mał też porady tech­niczne doty­czące wyglądu fan­page, ava­tara, jako­ści i czę­sto­tli­wo­ści wpi­sów, moż­li­wo­ści orga­ni­za­cji kon­kur­sów, apli­ka­cji i moż­li­wo­ści rekla­mo­wa­nia się za pośred­nic­twem Facebooka.

 

 

e-publikacja sposobem na optymalizację kosztów produkcji

e-Publish (e-book lub e-broszura) to cyfrowe mul­ti­me­dialne publi­ka­cje, pozwa­la­jące na opty­ma­li­za­cję kosz­tów pro­mo­cji Two­ich pro­duk­tów w for­mie wir­tu­al­nych kata­lo­gów, bro­szur bądź innej. Od publi­ka­cji dru­ko­wa­nych róż­nią się moż­li­wo­ścią pre­zen­ta­cji mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych oraz inte­rak­tyw­nych, takich jak: audio i video, linki do stron www, kanały RSS, for­mu­la­rze, sub­skryp­cję i wiele innych funk­cjo­nal­no­ści, które pod­no­szą war­tość tra­dy­cyj­nego kata­logu do rangi multimedialnej…

czytaj dalej >

Kalendarz Dobrych Wydarzeń - aplikacja na Facebooku

Stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję - kalen­darz wyda­rzeń dla jed­nego z naszych Klien­tów. Kalen­darz jest apli­ka­cją na Face­bo­oku z CMS’em dla Klienta, który samo­dziel­nie może wpi­sy­wać wyda­rze­nia.  Użyt­kow­nicy korzy­sta­jący z kalen­da­rza mogą sko­rzy­stać z opcji “Przy­po­mnij mi o wyda­rze­niu”. Po wybra­niu takiej funk­cjo­nal­no­ści użyt­kow­nik dostaje maila przy­po­mi­na­ją­cego mu o ini­cja­ty­wie dzień przed wydarzeniem.                

<< powrót do tkm.e-marketing

o nas:

W TKM E-marketing dosto­so­wu­jemy moż­li­wo­ści inter­netu do Two­ich potrzeb. Po ich pozna­niu pod­po­wiemy Ci, jakie dzia­ła­nia będą naj­ko­rzyst­niej­sze w ramach usta­lo­nego budżetu. Stwo­rzymy cie­kawą, uży­teczną i łatwą w nawi­ga­cji stronę www. Przy­go­tu­jemy nie­sza­blo­nowy e-maling i new­slet­ter, a także zor­ga­ni­zu­jemy ich wysyłkę. Wyko­namy ban­nery i popro­wa­dzimy kam­pa­nie e-marketingowe – od pomy­słu po zba­da­nie sku­tecz­no­ści. Stwo­rzymy dla Two­jej marki stra­te­gię obec­no­ści na Face­bo­oku i innych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Spraw­nie dzia­łamy także w mar­ke­tingu moblil­nym two­rząc apli­ka­cje biz­ne­sowe, mar­ke­tin­gowe i użyt­kowe. Opra­co­wu­jemy rów­nież inte­rak­tywne publi­ka­cje inter­ne­towe w ePu­bli­shu, e-booki i e-wydania gazet.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij