pr: Newsy

PR dla Teatru Studio

Teatr Stu­dio powstał w 1972 roku z ini­cja­tywy Józefa Szajny i jest jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na mapie kul­tu­ral­nej War­szawy. Z Teatrem zwią­zani byli m.in. Jerzy Grze­go­rzew­ski, Tade­usz Łom­nicki, Antoni Libera, Adam Hanusz­kie­wicz, Bogu­sław Linda i Mariusz Treliński.

Współ­praca z Teatrem Stu­dio obej­mo­wała obsługę public rela­tions w zakre­sie rela­cji z mediami. Opra­co­wa­li­śmy i zre­ali­zo­wa­li­śmy stra­te­gię dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych, która miała na celu kre­owa­nie pozy­tyw­nego wize­runku Teatru. Reali­zo­wa­li­śmy stra­te­gię nawią­zu­jąc rela­cje z wybra­nymi mediami w zakre­sie infor­mo­wa­nia o istot­nych z punktu widze­nia Teatru wyda­rze­niach, opra­co­wu­jąc infor­ma­cje pra­sowe i komu­ni­katy, ini­cju­jąc wywiady i arty­kuły. Nasze dzia­ła­nia podej­mo­wane we współ­pracy z Teatrem Stu­dio prze­ło­żyły się na wzrost zain­te­re­so­wa­nia ofertą Teatru wśród widzów i dziennikarzy.

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij