pr: Newsy : Portfolio

TKM Group dla Vidical

Vidi­cal to coroczna wystawa połą­czona z Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sem Kalen­da­rzy i Kart Świąteczno- Nowo­rocz­nych. Kon­kurs adre­so­wany jest do wszyst­kich firm oraz osób uczest­ni­czą­cych w pro­ce­sie powsta­wa­nia kalen­da­rzy i kart świąteczno-noworocznych. Idea akcji sku­pia się na pro­mo­wa­niu prac o wyjąt­ko­wych walo­rach arty­stycz­nych, porów­na­niu osią­gnięć, pod­nie­sie­niu jako­ści prac oraz uho­no­ro­wa­niu naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­cych się twór­ców, a także poka­za­niu, że kalen­da­rze i kartki świą­teczne mogą być rów­nież nośni­kiem sztuki.

TKM Group zde­cy­do­wało się wes­przeć tego­roczną edy­cję kon­kursu VIDICAL. Jako part­ner stra­te­giczny będziemy sze­rzyć szczytną ideę akcji. Do naszych zadań będzie nale­żało kre­atywne doradz­two w zakre­sie public rela­tions i reklamy, wpro­wa­dza­nie sku­tecz­nych roz­wią­zań komu­ni­ka­cyj­nych oraz zapew­nia­nie pozy­tyw­nego roz­głosu wspie­ra­nego przez nas wydarzenia.

vidical.pl 

TKM PR wspiera projekt iPowązki

iPo­wązki to pro­jekt stwo­rzony przez pasjo­na­tów Sta­rych Pową­zek, który jest próbą zebra­nia w jed­nym miej­scu całej dostęp­nej wie­dzy o Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. W War­sza­wie nie ma zabyt­ków, tak mało zna­nych spo­łe­czeń­stwu, jak Stare Powązki. Twórcy pro­jektu iPo­wązki sta­rają się odna­leźć i przy­bli­żyć syl­wetki osób, które przez ponad 200 lat decy­do­wały o wyjąt­ko­wo­ści War­szawy. Roz­wój współ­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji daje uni­kalną szansę…

czytaj dalej >

Re.Wizja Kultury

TKM Group wspiera pol­skie insty­tu­cje kul­tu­ralne w zakre­sie dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. Doświad­cze­nie zdo­byte we współ­pracy m.in. z Punk­tem Kon­tak­to­wym ds. Kul­tury, Teatrem Stu­dio, Teatrem Kwa­drat i Wydaw­nic­twem W.A.B. posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać przy­go­to­wu­jąc pilo­ta­żowy pro­jekt „Re.wizja Kul­tury”. Do udziału w tym inno­wa­cyj­nym przed­się­wzię­ciu zapro­si­li­śmy wybrane insty­tu­cje kul­tury, mając na celu wspar­cie ich w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i public rela­tions oraz wzmoc­nie­nie zain­te­re­so­wa­nia ich ofertą kulturalną.…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.pr

o nas:

TKM PR ofe­ruje pełny zakres dzia­łań public rela­tions, skro­jo­nych do Two­ich ocze­ki­wań i przy­ję­tych zało­żeń. Gwa­ran­tu­jemy  taki sam zakres obsługi, jak duże agen­cje przy jako­ści współ­pracy, która zare­zer­wo­wana jest zwy­kle dla struk­tur wewnętrz­nych firmy. Nasi kon­sul­tanci posia­dają odpo­wied­nie doświad­cze­nie, a za główny cel sta­wiają sobie reali­za­cję wyzna­czo­nych zadań. Jeste­śmy prze­ko­nani, że każda infor­ma­cja pro­cen­tuje i przy­nosi zyski, jeśli tylko wła­ści­wie się jej używa.

W naszej ofer­cie znaj­dują się: PR kor­po­ra­cyjny, PR wewnętrzny, PR finan­sowy i Rela­cje Inwe­stor­skie, social media, PR pro­duk­towy i komu­ni­ka­cja kryzysowa.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij