gadgets : Portfolio

Torba ekologiczna - wsparcie działań e-marketingowych

Klient: Uni­le­ver | Marka: Kasia | Gadżet: Torby eko­lo­giczne

Już po raz drugi przy­go­to­wa­li­śmy gra­tisy dla pro­mo­cji mar­ga­ryny Kasia na por­talu Mojeciasto.pl w postaci trwa­łych i bar­dzo funk­cjo­nal­nych toreb zaku­po­wych, z dosko­na­łej jako­ści nadru­kiem foto­gra­ficz­nym. Pierw­sza edy­cja akcji odbyła się w ubie­głym roku i miała na celu pro­mo­wa­nie nowo­pow­sta­łego por­talu Mojeciasto.pl. Zarówno por­tal, jak i pre­zenty cie­szyły się tak dużym uzna­niem, że przy­go­to­wa­li­śmy drugą, dwu­krot­nie więk­szą edy­cję toreb.

Torby reklamowe dla Samsung

Klient: Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska Akcja pro­mu­jąca więk­szą o 60 litrów lodówkę Torba, na któ­rej można wydru­ko­wać wszystko, w dosko­na­łej jako­ści? Takie zało­że­nie przy­ję­li­śmy reali­zu­jąc pro­jekt torby, którą wypro­du­ko­wa­li­śmy dla Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska. Torby zostały roz­dy­stry­bu­owane do sieci skle­pów Piotr i Paweł na tere­nie War­szawy w ramach akcji pro­mu­ją­cej więk­szą o 60 litrów lodówkę. Ele­men­tem pod­no­szą­cym stan­dard pro­jektu, o który zadba­li­śmy, jest…

czytaj dalej >

MP3 dla Tymbark

Klient: Maspex Akcja: nagroda dla deta­li­stów Gadżety elek­tro­niczne: odtwa­rza­cze MP3 w indy­wi­du­al­nym kształ­cie Pomysł na nie­po­wta­rzalny i nie­ste­re­oty­powy gadżet? Indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­wany odtwa­rzacz MP3, który może przy­jąć dowolną formę. Ten w kształ­cie kap­sla Tym­barku wypro­du­ko­wa­li­śmy dla Maspex. Zada­nie roz­po­częło się od stwo­rze­nia nowej formy w naszej agen­cji w Chi­nach i wyko­na­niu pro­to­typu pod czuj­nym okiem działu kon­troli jako­ści. Zapro­gra­mo­wa­li­śmy go i zapro­jek­to­wa­li­śmy niestandardowy…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.gadgets

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij