bez-kategorii

Jak wizerunek oraz jakość marki potrafią wyróżnić się na rynku?

Marka firmy to coś wię­cej niż usługa czy pro­dukt. To wia­ry­god­ność, repu­ta­cja i jej wize­ru­nek w oto­cze­niu. Dobra opi­nia ryn­kowa – to naj­cen­niej­szy kapi­tał firmy i prze­waga nad konkurencją.

W dzi­siej­szej sytu­acji ryn­ko­wej wize­ru­nek jest jed­nym z naj­war­to­ściow­szych akty­wów. Mamy bowiem sytu­ację, w któ­rej w celu zaspo­ko­je­nia tych samych potrzeb wytwa­rza­nych jest wiele podob­nych pro­duk­tów czy usług. W takich warun­kach to wła­śnie wize­ru­nek i silna marka staje się spo­so­bem odróż­nie­nia firmy od kon­ku­ren­cji, zbu­do­wa­nia trwa­łej prze­wagi i pod­nie­sie­nia war­to­ści firmy. Jego kształ­to­wa­nie to nie tylko budo­wa­nie pozy­tyw­nego odbioru firmy na rynku, ale też wzmac­nia­nie świa­do­mo­ści marki, wie­dzy z zakresu oferty wśród poten­cjal­nych klien­tów i wspar­cie celów mar­ke­tin­go­wych. Silne nasy­ce­nie kon­ku­ren­cją, wymaga więc szcze­gól­nego zaan­ga­żo­wa­nia w budo­wa­nie wia­ry­god­no­ści biz­ne­so­wej przed­się­bior­stwa i jego sku­teczne pozycjonowanie.

Na dzia­ła­nia wspie­ra­jące wize­ru­nek firmy skła­dają się:

  • cor­po­rate iden­tity, czyli stra­te­gię budo­wa­nia wyróż­nie­nia marki i jej ryn­ko­wej roz­po­zna­wal­no­ści oraz
  • bran­ding, czyli spójny pro­gram zin­te­gro­wa­nia wszyst­kich dzia­łań w jed­nym celu - wzmoc­nie­niu uni­kal­nego wizerunku.

Poten­cjalny klient musi doko­nać wyboru mając do dys­po­zy­cji oferty bar­dzo porów­ny­walne. Suk­ces na rynku to nie tylko wynik finan­sowy i dobrze upla­so­wany pro­dukt.
Klienci ocze­kują cze­goś wię­cej niż tylko sprze­daży kon­kret­nego pro­duktu. budo­wa­nie rela­cji, opar­tej na zaufa­niu do Firmy. Obok jako­ści usługi czy atrak­cyj­no­ści pro­duktu, czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym jest repu­ta­cja firmy w oto­cze­niu, czyli jak się o Fir­mie mówi i czy się mówi. A na to składa się: ocena dotych­cza­so­wych klien­tów, któ­rzy opi­niują Firmę na rynku, całego oto­cze­nia biz­ne­so­wego i to co Firma zako­mu­ni­kuje o sobie.
Na rynku ist­nieją tylko te czyn­niki prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej, które są dostrze­gane przez klien­tów. Obiek­tywna prze­waga więc liczy się w takim stop­niu, w jakim firma potrafi zako­mu­ni­ko­wać ją klien­towi. Daj poznać się od dobrej strony i nie pozwól Klien­tom dowia­dy­wać się o Fir­mie od kon­ku­ren­cji.
Odpo­wied­nia komu­ni­ka­cja z oto­cze­niem i poten­cjal­nymi klien­tami, to wskaź­nik tego, na ile efek­tyw­nie infor­ma­cjami firma zarzą­dza i komu­ni­kuje o swo­jej marce na rynku. Dzięki infor­ma­cji oto­cze­nie może poznać przed­się­bior­stwo i okre­ślić jego wia­ry­god­ność. Warto nie pozo­sta­wiać tej wie­dzy domy­słom czy dzia­ła­niu kon­ku­ren­cji. Wyko­rzy­stu­jąc różne kanały komu­ni­ka­cji i dokła­da­jąc sta­rań by była ona pełna i przej­rzy­sta, firmy mają szansę na zbu­do­wa­nie dłu­go­trwa­łych rela­cji z oto­cze­niem, budu­jąc o sobie opi­nię trans­pa­rent­nych i god­nych zaufa­nia. Obok na bie­żąco aktu­ali­zo­wa­nej wie­dzy o klien­tach i pro­ce­sach zwią­za­nych z ich obsługą, nie­odzowne jest więc zadba­nie o obec­ność firmy w śro­do­wi­sku medial­nym. Jak tą obec­ność zako­mu­ni­ko­wać? Pro­wa­dząc dia­log z oto­cze­niem i infor­mu­jąc o sobie, obej­muje to:

  • bie­żące aktyw­no­ści (roz­sze­rze­nie oferty pro­duk­to­wej, umowy o współ­pracy z nowymi pod­mio­tami, dzia­ła­nia z zakresu CSR - współ­praca z fun­da­cjami spo­łecz­nymi i kulturalnymi)
  • public affa­irs - sta­no­wi­sko firmy w spra­wach inte­re­su­ją­cych opi­nię publiczną
  • publi­city (media rela­tions) - publi­ka­cje na temat firmy i jej dzia­łal­no­ści w publicz­nych środ­kach maso­wego przekazu
  • dzia­ła­nia wspie­ra­jące wize­ru­nek w sytu­acjach kryzysowych

Nie spo­sób uzy­skać prze­wagę wize­runku, ani go bro­nić bez dobrej zna­jo­mo­ści swo­jej kon­ku­ren­cji.
Tylko dzięki ziden­ty­fi­ko­wa­niu sil­nych i sła­bych stron rywali, będąc zara­zem świa­do­mym swo­ich, moż­liwe jest wła­ściwe okre­śle­nie toż­sa­mo­ści firmy i kre­owa­nie jej wize­runku tak, aby osią­gnąć prze­wagę. Obser­wa­cja zewnętrz­nych prze­ja­wów dzia­łal­no­ści kon­ku­ren­cji, przez co należy rozu­mieć pełny wywiad jej moż­li­wo­ści i przed­się­wzięć, wymaga sys­te­ma­tyki, odpo­wied­nich narzę­dzi i dobrej zna­jo­mo­ści rynku odniesienia.

Jak moni­to­ro­wać kon­ku­ren­cję, spraw­dzać sku­tecz­ność pozy­cjo­no­wa­nia swo­jej Firmy i zba­dać jej wize­ru­nek medialny?

Audyt dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych to narzę­dzie neu­tralne i w nie­zwy­kle pre­cy­zyj­nym stop­niu umoż­li­wia­jące wery­fi­ka­cję oceny wize­run­ko­wej firmy. Służy ono wska­za­niu obsza­rów, w któ­rych dotych­cza­sową aktyw­ność komu­ni­ka­cyjną firmy można zop­ty­ma­li­zo­wać i zwięk­szyć sku­tecz­ność dzia­łań pro­mu­ją­cych jej dobrą repu­ta­cją biz­ne­sową na tle kon­ku­ren­cji. Bada­nie ma cha­rak­ter ewa­lu­acyjny i jest opra­co­wy­wane kom­plek­sowo na pod­sta­wie obec­no­ści Firmy we wszyst­kich kana­łach medial­nych. Prze­pro­wa­dzane przez nas ana­lizy iden­ty­fi­kują siły oddzia­ły­wa­nia istot­nych z punktu widze­nia Klienta infor­ma­cji. Na życze­nie naszych Klien­tów audyt uzu­peł­niamy o wywia­dow­czy raport bran­żowy, przed­sta­wia­jący ana­lizę oto­cze­nia gospo­dar­czego, roz­sze­rzoną o opra­co­wa­nia benchmarkingowe.

Poma­gamy fir­mom budo­wać poli­tykę komu­ni­ko­wa­nia się.

Korzy­sta­jąc ze zna­jo­mo­ści branży i doświad­cze­nia w zakre­sie bada­nia wize­runku marek w ich oto­cze­niu, prze­pro­wa­dzi­li­śmy sze­reg audy­tów komu­ni­ka­cyj­nych dla Firm z róż­nych sek­to­rów rynku. Ana­lizę swo­jej sku­tecz­no­ści wize­run­ko­wej powie­rzyły nam m. in.: insty­tu­cje finan­sowe, dorad­cze, pań­stwowe i z sek­tora kul­tury. Wycho­dzimy z prze­ko­na­nia, że pod­stawą do budo­wa­nia efek­tyw­nych kam­pa­nii i wia­ry­god­nych prze­ka­zów są rze­tel­nie prze­pro­wa­dzone bada­nia rynku i grun­towna dia­gnoza odbioru Firm przez ten rynek. Dla­tego opra­co­wu­jąc stra­te­gię komu­ni­ka­cyjną Firm, naj­pierw badamy ich obec­ność w mediach, a następ­nie reko­men­du­jemy wybrane dzia­ła­nia stra­te­giczne, które pozwolą im wyróż­nić się i odpo­wied­nio pozy­cjo­no­wać na rynku.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Nad­rzędną zasadą poli­tyki pry­wat­no­ści na stro­nie www.tkm-group.pl (dalej “Ser­wis”) pro­wa­dzo­nej przez TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz (dalej „TKM“) jest prze­strze­ga­nie wszel­kich obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce prze­pi­sów prawa doty­czą­cych pry­wat­no­ści i ochrony danych (w tym m.in. Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku z póź­niej­szymi zmia­nami). Niniej­sza poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje, jak TKM chroni pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków podczas…

czytaj dalej >

Polityka plików cookie

Niniej­sza Poli­tyka doty­czy pli­ków “cookies” i odnosi się do strony inter­ne­to­wej www.tkm-group.pl, któ­rej wła­ści­cie­lem jest firma TKM Agen­cja Rekla­mowa Kamil Ton­ko­wicz. Czym są pliki “cookies”? Pliki “cookies” to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich…

czytaj dalej >

<< powrót do tkm.bez-kategorii

o nas:

W TKM Gadgets pomo­żemy Ci dobrać gra­tisy i dodatki pro­sprze­da­żowe, zin­te­gro­wane z Two­imi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi. W opar­ciu o naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wane pre­zenty opra­cu­jemy kon­cep­cje shop­per mar­ke­tin­gowe i pro­gramy lojal­no­ściowe. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych kon­sul­tan­tów, dedy­ko­wana agen­cja chiń­ska (od 2004 roku) oraz ponad 1000 spraw­dzo­nych dostaw­ców w Euro­pie pozwa­lają nam na reali­za­cję nawet naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów naszych Klien­tów. Wiemy, że odpo­wiedni gadżet  przy­czyni się do zwięk­sze­nia sprze­daży, popra­wie­nia wize­runku marki i otwar­cia drzwi dla przy­szłych kontaktów.

Pro­po­no­wane przez nas roz­wią­za­nia każ­do­ra­zowo pro­jek­tu­jemy pod kątem kon­kret­nej marki, dzięki czemu odpo­wia­damy na bie­żące potrzeby, aktyw­nie zwięk­sza­jąc sprze­daż i pozy­cjo­nu­jąc markę.

nasi konsultanci pracowali dla:

Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij